Förfarande : 2018/2735(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000021/2018

Ingivna texter :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Debatter :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 19k
26 februari 2018
O-000021/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000021/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Ingeborg Gräßle, för Budgetkontrollutskottet

 Angående: Korruptionsbekämpning
 Svar i kammaren 

Korruption påverkar EU:s funktionssätt. Det finns dock stora skillnader mellan medlemsstaterna. Vissa siffror tyder på att kostnaderna för korruption uppgår till 120 miljarder euro varje år, medan andra visar att beloppet kan vara så högt som 900 miljarder euro. Kommissionen, som erkänner problemet, inrättade under 2011 ett paket för insatser mot korruption som innehåller en rad åtgärder för att bekämpa korruption, bland annat en EU-rapport om insatser mot korruption som försåg EU-medborgarna med en trovärdig jämförande bedömning av korruption (som inte inbegrep EU-institutionerna). I rapporten fastställdes åtgärder som skulle möjliggöra för medlemsstaterna att ta itu med korruption på ett mer effektivt sätt. Kommissionen insåg att det ligger i unionens gemensamma intresse att se till att alla medlemsstater har en effektiv politik mot korruption. Syftet med rapporten var därför att främja höga standarder för korruptionsbekämpning genom att synliggöra svagheter och utfärda rekommendationer. I paketet förutsågs EU:s deltagande i Gruppen av stater mot korruption (Greco). Sex år senare har situationen förvärrats. I oktober 2016 beslutade kommissionen att inte fortsätta med rapporten trots kommissionsledamot Timmermans uttalande. Dessutom har Greco-förhandlingarna avstannat, och EU uppfyller inte sina skyldigheter i enlighet med Förenta nationernas konvention mot korruption.

1. Av vilken anledning fortsatte man inte med EU-rapporten om insatser mot korruption, och varför lade kommissionen inte fram den andra rapporten som redan utarbetats?

2. Eftersom rapporten om insatser mot korruption och rekommendationerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen inte är två alternativ som utesluter varandra, utan i själva verket skulle kunna komplettera varandra, på vilket sätt avser kommissionen att komplettera rekommendationerna i planeringsterminen för att kunna ta itu med de andra aspekterna av korruption?

3. Hur tänker kommissionen säkerställa att EU-institutionerna är fria från alla former av korruption? När kommer kommissionen att utvärdera sin efterlevnad av Förenta nationernas konvention mot korruption?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 1 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy