Парламентарни въпроси
PDF 194kWORD 20k
1 март 2018 г.
O-000026/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000026/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Относно: Корпоративната социална отговорност

Случаят на дружеството Embraco (Ембриако), което е в процес на съкращаване на 497 служители с цел преместване на дейността на дружеството, развиващо дейност в Рива ди Киери, Италия към друга държава членка повдига по-широки политически въпроси. Дружеството премества дейността си единствено по съображения за повече изгоди по отношение на заплащането на възнагражденията и данъчната тежест. Става въпрос за социален дъмпинг в полза на държави членки, в които равнището на възнагражденията е по-ниско; и данъчен дъмпинг в полза на по-ниски данъчни ставки; буди съжаление такова поведение, тъй като е необходимо човешките ресурси да се оползотворяват, а не да се извършват уволнения, за да се увеличат и без това положителни маржове. Вътрешният пазар на ЕС трябва да стимулира растежа на всеки регион, а не на един регион за сметка на друг.

В светлината на гореизложеното, Комисията в състояние ли е:

1. да провери доброто функциониране на вътрешния пазар, по-специално на конкуренцията при по-ниско заплащане между държавите, което предизвиква икономически и социални проблеми в много региони на Съюза, и дали тенденцията за вътрешните премествания на дейността се подкрепя чрез предоставяне на публични средства?

2. да установи по всякакъв начин дали в конкретния случай на Embraco не е налице неправомерна употреба на европейски средства?

3. да насърчи корпоративната социална отговорност на дружествата като ключов елемент на бюджета, така че той да може да бъде условие за получаване на публични средства и участието в тръжни процедури?

4. да обясни дали преместванията на дейността в рамките на ЕС в търсене на по-ниско заплащане и по-ниски данъци е съвместимо с Договорите?

5. да разясни дали в случай на преместване на производството в рамките на ЕС, дружествата следва да допринасят за покриване на разходите, свързани с предоставяне на подкрепа за уволнените работници, за да им се осигури отново трудова заетост?

Език, на който е внесен въпросът: IT
Последно осъвременяване: 5 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност