Parlamentní otázky
PDF 192kWORD 19k
1. března 2018
O-000026/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000026/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Předmět: Sociální odpovědnost podniku

Případ společnosti Embraco, která propouští 497 zaměstnanců, aby mohla přemístit výrobu z (aktivního) výrobního podniku v Riva di Chieri (Itálie) do jiného členského státu, nastoluje politické otázky obecnějšího charakteru. Podnik přesouvá výrobu s jednoznačným cílem získat výhody v oblasti mzdových nákladů a daní. Jedná se tedy o sociální dumping ve prospěch členských států s nižší úrovní mezd a o daňový dumping zvýhodňující země s nižšími daňovými sazbami. Toto jednání je zavrženíhodné, jelikož lidské zdroje je třeba zhodnocovat a nikoliv je propouštět s cílem zvýšit již tak kladné marže. Vnitřní trh Unie musí podporovat růst ve všech jejích regionech a nikoliv růst jednoho regionu na úkor regionu jiného.

Může Komise s ohledem na výše uvedené:

1. ověřit řádné fungování vnitřního trhu, zejména soupeření členských států o co nejnižší náklady, které v řadě regionů Unie vede k hospodářským a sociálním problémům, a rovněž ověřit, zda se k podpoře přemisťování výroby v rámci Unie nevyužívají veřejné finanční prostředky?

2. Může se prostřednictvím všech dostupných nástrojů ujistit, zda v konkrétním případě společnosti Embraco nebyly zneužity evropské fondy?

3. Může Komise zajistit, aby se sociální odpovědnost podniků stala jedním z klíčových prvků rozpočtů, a bylo tedy možné stanovit, že bude podmínkou pro získání veřejných prostředků a účast na veřejných zakázkách?

4. Může objasnit, zda je přemisťování výroby v rámci EU za účelem nižších mezd a daní v souladu se Smlouvami?

5. Nedomnívá se Komise, že by podniky přemisťující výrobu v rámci Unie měly přispívat na výdaje spojené s hledáním nového zaměstnání propuštěných pracovníků?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: IT
Poslední aktualizace: 5. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí