Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 8kWORD 19k
1. marts 2018
O-000026/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000026/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Om: Virksomheders sociale ansvar:

Nyheden om, at virksomheden Embraco agter at afskedige 497 arbejdstagere og flytte produktionen fra fabrikken (der stadig er i drift) i Riva di Chieri, Italien, til en anden medlemsstat, rejser en række mere generelle politiske spørgsmål. Virksomheden flytter alene på grund af løn- og skatteforhold. Der er tale om social dumping til fordel for medlemslande med de laveste lønniveauer og med den laveste skat. Denne udvikling er dybt forkastelig, eftersom man burde lægge meget mere vægt på menneskelige ressourcer og ikke blot afskedige for at øge profitmargener, der i forvejen er positive. Unionens indre marked skal fremme vækst i alle Unionens regioner og ikke bare i nogle regioner på bekostning af andre.

Vil Kommissionen på baggrund af ovenstående:

1. undersøge, om det indre marked fungerer tilfredsstillende, og i særlig grad fokusere på medlemsstaternes kapløb mod bunden, der medfører økonomiske og sociale problemer i mange af Unionens regioner, og om interne virksomhedsflytninger understøttes af offentlige midler?

2. med alle sine til rådighed stående midler undersøge, om der i det konkrete tilfælde med Embraco indgår misbrug af EU-midler?

3. fremme, at virksomhedernes sociale ansvar bliver et vigtigt element i budgettet og en betingelse for at kunne modtage offentlige midler og deltage i udbud?

4. redegøre for, om virksomhedsflytninger inden for Unionen efter lavere lønninger og skatter er foreneligt med traktaterne?

5. oplyse, om den er enig i, at virksomhederne i forbindelse med interne flytninger bør bidrage til de omkostninger, der er forbundet med at finde nye ansættelser til afskedigede arbejdstagere?

Forespørgslens originalsprog: IT
Seneste opdatering: 5. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik