Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 196kWORD 20k
1 Μαρτίου 2018
O-000026/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000026/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Θέμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η περίπτωση της εταιρείας Embracο, η οποία προβαίνει σε απόλυση 497 εργαζομένων για να μεταφέρει τις κερδοφόρες σήμερα μονάδες παραγωγής της από την περιοχή Riνa di Chieri (Τορίνο, Ιταλία) σε άλλο κράτος μέλος, θέτει ευρύτερα ζητήματα πολιτικής. Η εταιρεία πραγματοποιεί μετεγκατάσταση της παραγωγής της για λόγους αποκλειστικά μισθολογικού και φορολογικού κέρδους. Πρόκειται για κοινωνικό ντάμπινγκ υπέρ χωρών με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα· συνιστά φορολογικό ντάμπινγκ υπέρ χωρών με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές· είναι κατακριτέο δεδομένου ότι οι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να αξιοποιούνται και να μην απολύονται εργαζόμενοι απλά και μόνο για να αυξηθούν τα περιθώρια κέρδους μίας ήδη κερδοφόρου εταιρείας. Η εσωτερική αγορά της ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη όλων των περιφερειών και όχι ορισμένων εις βάρος άλλων.

Με βάση τα ανωτέρω, μπορεί η Επιτροπή:

1. να επανεξετάσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως τον ανταγωνισμό προς τα κάτω μεταξύ κρατών, ο οποίος δημιουργεί οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα σε πολλές περιφέρειες της Ένωσης και να ελέγξει εάν κατά τη μετεγκατάσταση εντός της Ένωσης γίνεται χρήση δημόσιων πόρων;

2. να διαπιστώσει με κάθε διαθέσιμο μέσο εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση της Embracο έχει γίνει αθέμιτη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων;

3. να προαγάγει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως κεντρικό στοιχείο του προϋπολογισμού προκειμένου αυτή να καταστεί απαραίτητη προϋπόθεση για να την είσπραξη δημοσίων κονδυλίων, και τη συμμετοχή σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών;

4. να διερευνήσει εάν η μετεγκατάσταση εταιρείας στο εσωτερικό της ΕΕ, λόγω χαμηλότερων μισθών και φόρων, είναι συμβατή με τις Συνθήκες;

5. να δηλώσει αν δεν συμφωνεί με την άποψη ότι, σε περίπτωση μετεγκατάστασης εντός της Ένωσης, οι εταιρείες θα πρέπει να συμβάλλουν στις δαπάνες για τη στήριξη των απολυθέντων εργαζομένων τους για μελλοντική επάνοδό τους στην εργασία;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: IT
Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου