Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 8kWORD 19k
1. maaliskuuta 2018
O-000026/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000026/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Aihe: Yritysten yhteiskuntavastuu

Riva di Chierissä Italiassa sijaitsevan tuotantolaitoksensa toiminnan toiseen jäsenvaltioon siirtävän ja samalla 497 työntekijää irtisanovan Embraco-yhtiön tapaus on nostanut esiin laajempia poliittisia kysymyksiä. Yhtiö siirtää tuotantolaitoksensa puhtaasti palkkoihin ja verotukseen liittyvistä syistä. Tässä on kyse sosiaalisesta polkumyynnistä, joka hyödyttää sellaisia jäsenvaltioita, joilla on matalampi palkkataso, sekä alhaisimmasta veroasteesta käytävästä verokilpailusta. Tällainen asenne on valitettava, koska henkilöresursseja olisi arvostettava enemmän eikä henkilöstöä saisi irtisanoa yhtiön voittojen kasvattamiseksi entisestään. Unionin sisämarkkinoiden on edistettävä kaikkien alueiden kasvua eikä yhden alueen kasvua toisten kustannuksella.

Voiko komissio edellä esitetyt seikat huomioon ottaen

1. selvittää, toimivatko sisämarkkinat asianmukaisesti, ottaen erityisesti huomioon tapaukset, joissa jäsenvaltioiden välillä ilmenee matalampiin palkkoihin perustuvaa kilpailua, joka aiheuttaa taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia monilla EU:n alueilla, ja tuetaanko EU:n sisällä tapahtuvia toimintojen siirtämisiä julkisista varoista;

2. käyttää kaikki keinot sen selvittämiseksi, onko EU:n varoja käytetty Embracon tapauksessa väärin;

3. sisällyttää yritysten yhteiskuntavastuun talousarvioon sen olennaiseksi osatekijäksi, jotta siitä tulisi edellytys julkisten varojen saamiselle ja tarjouskilpailuihin osallistumiselle;

4. ilmoittaa, onko matalampien palkkojen ja verojen vuoksi toteutettava toimintojen siirtäminen EU:n sisällä yhteensopivaa perussopimusten kanssa;

5. ilmoittaa, pitäisikö sen mielestä toimintojaan EU:n sisällä siirtävien yhtiöiden osallistua irtisanottujen työntekijöiden uudelleentyöllistämisen tukemisesta aiheutuviin kustannuksiin?

Kysymyksen alkukieli: IT
Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö