Parlamentiniai klausimai
PDF 191kWORD 19k
2018 m. kovo 1 d.
O-000026/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000026/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Tema: Įmonių socialinė atsakomybė

Riva di Chieri vietovėje (Italija) veikiančios įmonės „Embraco“, kuri atleidžia 497 darbuotojus, siekdama perkelti savo gamybą į kitą valstybę narę, atvejis kelia platesnio pobūdžio politinius klausimus. Įmonė perkeliama kitur tik dėl palankesnių atlyginimų ir mokesčių. Tai yra socialinis dempingas, naudingas kitoms valstybėms narėms, kurių atlyginimų sistema yra mažiau palanki; tai taip pat ir mokestinis dempingas, nes ieškoma mažesnių mokesčių; tai yra tiesiog apverktinas atvejis, nes reikėtų išnaudoti turimus žmogiškuosius išteklius, o ne didinti ir taip jau gaunamą pelną. ES vidaus rinkoje turėtų būti skatinamas visų regionų ekonomikos augimas, o vieno regiono augimas negali būti vykdomas kito sąskaita.

Ar, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija gali:

1. įvertinti, ar sklandžiai veikia vidaus rinka, visų pirma konkurencija tarp valstybių narių dėl menkai mokamo darbo, dėl kurios kyla ekonominių ir socialinių problemų daugelyje Sąjungos regionų, ir tai, ar vidaus perkėlimams yra naudojamos viešosios lėšos?

2. patikrinti, pasitelkiant visas įmanomas priemones, ar konkrečiu „Embraco“ įmonės atveju nebuvo netinkamai panaudotos Europos fondų lėšos?

3. skatinti, kad įmonių socialinė atsakomybė taptų vienu iš esminių elementų, nulemiančių, ar bus skiriamos viešosios lėšos ir suteikiama galimybė dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose?

4. išaiškinti, ar įmonių perkėlimas ES viduje, siekiant pasinaudoti mažesniu darbo užmokesčiu ir mokesčiais, yra suderinamas su Sutartimis?

5. paaiškinti, ar ji nemano, kad vykdant perkėlimą Sąjungos viduje, bendrovės turėtų skirti lėšų, atleistiems darbuotojams surasti naujas darbo vietas?

Klausimo originalo kalba: IT
Atnaujinta: 2018 m. kovo 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika