Deputātu jautājumi
PDF 190kWORD 19k
2018. gada 1. marts
O-000026/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000026/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Temats: Uzņēmumu sociālā atbildība

Uzņēmuma Embraco gadījums — uzņēmums patlaban atlaiž no darba 497 strādājošo, lai rūpnīcas (aktīvo) ražotni pārceltu no Rivadikjeri, Itālija, uz citu dalībvalsti — rada plašāka rakstura politiskus jautājumus. Uzņēmums pārceļas tikai un vienīgi zemāku algu un nodokļu apsvērumu dēļ. Šis notikums ir uzskatāms par sociālu dempingu, no kura ieguvējas ir dalībvalstis, kurās ir viszemākais algu līmenis; tas ir arī fiskāls dempings, kurā uzvar tas, kam ir viszemākās likmes; tas ir nevēlams uzskats, jo ir jāpalielina cilvēkresursu vērtība, nevis cilvēki ir jāatlaiž, lai palielinātu jau tā pozitīvo peļņas daļu. Savienības iekšējam tirgum ir jāsekmē katra sava reģiona izaugsmes, nevis vienas valsts izaugsme uz citas rēķina.

Ņemot vērā iepriekš teikto, vai Komisija var:

1. pārbaudīt iekšējā tirgus pareizu darbību, jo īpaši valstu konkurenci par zemākām ražošanas izmaksām, kas daudzos Savienības reģionos rada ekonomiska un sociāla rakstura problēmas, un vai iekšējās uzņēmumu pārcelšanas procesus atbalsta, izmantojot publiskos līdzekļus?

2. pārliecināties, izmantojot visus instrumentus, vai konkrētajā Embraco gadījumā Eiropas līdzekļi nav izmantoti neatbilstoši to mērķim?

3. vēlreiz aktualizēt jautājumu par uzņēmumu sociālo atbildību kā bilances neatņemamu sastāvdaļu, lai to varētu uzskatīt par radītāju, pamatojoties uz kuru piešķir publiskos līdzekļus un ļauj piedalīties publiskā iepirkuma procedūrā?

4. paskaidrot, vai uzņēmuma pārcelšana ES iekšienē, meklējot algu un nodokļu zemāku līmeni, ir saderīga ar Līgumiem?

5. darīt zināmu savu viedokli, vai iekšējās uzņēmumu pārcelšanas gadījumā kompānijām nav pienākuma dot savu artavu izdevumos, kas ir saistīti ar atlaisto darbinieku turpmākās pieņemšanas darbā no jauna atbalstīšanu?

Jautājuma oriģinālvaloda: IT
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika