Parlementaire vragen
PDF 8kWORD 19k
1 maart 2018
O-000026/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000026/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Betreft: Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het geval van het bedrijf Embraco, dat momenteel 497 werknemers ontslaat om de productie van de (rendabele) vestiging van Riva di Chieri in Italië te verplaatsen naar een andere lidstaat, roept ruimere politieke vragen op. Het bedrijf wordt verplaatst louter om redenen in verband met lonen en belastingen. Dit is sociale dumping ten gunste van lidstaten met een lager loonpeil; fiscale dumping ten gunste van lidstaten met lagere belastingtarieven; een verwerpelijke houding, omdat het personeel volgens zijn waarde moet worden behandeld en niet mag worden ontslagen om marges die reeds positief zijn, nog te vergroten. De interne markt van de Unie moet de groei bevorderen van elke regio in de Unie, niet van één regio ten koste van een andere.

Kan de Commissie, gezien het bovenstaande:

1. de goede werking van de interne markt verifiëren, in het bijzonder de neerwaartse concurrentie tussen de lidstaten, die economische en sociale problemen veroorzaakt in vele regio's van de Unie, en nagaan of de verschijnselen op het gebied van interne bedrijfsverplaatsing worden ondersteund door het gebruik van overheidsmiddelen?

2. met elk instrument nagaan of in het specifieke geval van Embraco geen onjuist gebruik is gemaakt van Europese middelen?

3. opnieuw verwijzen naar maatschappelijk verantwoord ondernemen als essentieel onderdeel van de bedrijfsbalans, om er een voorwaarde van te maken voor de verkrijging van publieke middelen en voor deelname aan aanbestedingen?

4. uitleggen of delokalisatie binnen de EU voor het nastreven van lagere lonen en belastingen verenigbaar is met de Verdragen?

5. meedelen of, in geval van interne delokalisatie, bedrijven volgens haar niet moeten bijdragen aan de kosten in verband met de steun die wordt verleend aan de ontslagen werknemers om ervoor te zorgen dat deze in de toekomst weer in dienst kunnen worden genomen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: IT
Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid