Interpelacje
PDF 193kWORD 19k
1 marca 2018
O-000026/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000026/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Przedmiot: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Przypadek przedsiębiorstwa Embraco, które zwalnia 497 pracowników w ramach przenoszenia (działającego) zakładu produkcyjnego z Riva di Chieri (Włochy) do innego państwa członkowskiego, podnosi bardziej ogólne kwestie natury politycznej. Przedsiębiorstwo przenosi produkcję wyłącznie w celu korzystania z niższych podatków i wynagrodzeń. Jest to dumping socjalny, na którym korzystają państwa członkowskie, w których poziom płac jest niższy, oraz dumping podatkowy, gdyż państwa te stosują niższe stawki podatkowe. Podejście to jest godne ubolewania, gdyż powinniśmy waloryzować zasoby ludzkie, a nie zwalniać pracowników, aby zwiększyć i tak już wygodne marże zysku. Rynek wewnętrzny UE musi wspierać wzrost wszystkich regionów, a wzrost danego regionu nie może się odbywać kosztem drugiego.

W związku z powyższym, czy Komisja mogłaby:

1. upewnić się, czy rynek wewnętrzny funkcjonuje prawidłowo, w szczególności w związku z występującym między państwami członkowskimi zjawiskiem równania w dół, które powoduje problemy gospodarcze i społeczne w wielu regionach Unii, oraz czy delokalizacja wewnętrzna jest wspierana przez korzystanie z funduszy publicznych?

2. ustalić dzięki wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi, czy w konkretnym przypadku przedsiębiorstwa Embraco nie doszło do nadużycia funduszy europejskich?

3. nadać wagę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jako zasadniczemu elementowi budżetu, tak aby była ona warunkiem korzystania z finansowania publicznego oraz udziału w zamówieniach publicznych?

4. wyjaśnić, czy przenoszenie produkcji w obrębie UE w dążeniu do niższych wynagrodzeń i podatków jest zgodne z traktatami?

5. poinformować, czy nie uważa, że od przedsiębiorstw przenoszących produkcję wewnątrz UE należałoby wymagać, by pomagały zwolnionym pracownikom w poszukiwaniu innego zatrudnienia?

Oryginalny język pytania: IT
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności