Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 19k
1 mars 2018
O-000026/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000026/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Angående: Företagens sociala ansvar

Företaget Embraco säger upp 497 anställda för att flytta produktionen från (den lönsamma) anläggningen i Riva di Chieri, Italien, till en annan medlemsstat, vilket väcker frågor av större politisk natur. Företaget flyttar enbart av löne- och skatteskäl. Det rör sig om social dumpning och skattedumpning till förmån för medlemsstater som har lägre lönenivåer respektive skattesatser. Detta är helt förkastligt; man måste sätta större värde på de mänskliga resurserna och inte säga upp anställda för att öka vinstmarginalerna när företaget redan är lönsamt. EU:s inre marknad ska gynna alla och inte stärka tillväxten i en region på bekostnad av en annan.

Kommissionen uppmanas, mot bakgrund av ovanstående, besvara följande frågor:

1. Fungerar den inre marknaden som den ska? Detta gäller särskilt konkurrens mellan stater om att erbjuda lägsta villkor, vilket orsakar ekonomiska och sociala problem i många regioner. Utgår offentligt stöd för EU-intern utlokalisering?

2. Har det felaktigt utgått europeiska stödmedel i fallet Embraco?

3. Skulle företagens sociala ansvar kunna införas som grundläggande element i budgeten, som ett villkor för att erhålla offentliga medel och delta i upphandlingar?

4. Är EU-intern utlokalisering för att dra nytta av lägre löner och skattesatser förenligt med fördragen?

5. Anser inte kommissionen att företag som flyttar inom EU bör bidra till att täcka kostnaderna för att hjälpa uppsagda anställda att hitta nya jobb?

Frågans originalspråk: IT
Senaste uppdatering: 5 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy