Parlamentní otázka - O-000027/2018Parlamentní otázka
O-000027/2018

Rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000027/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, za Výbor pro právní záležitosti

Postup : 2018/2551(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000027/2018
Předložené texty :
O-000027/2018 (B8-0023/2018)
Hlasování :
Přijaté texty :

Nařízení Brusel IIa je jádrem soudní spolupráce v rodinných záležitostech v Evropské unii. Zatímco však nařízení obsahuje jednotná pravidla týkající se soudní příslušnosti ve věcech rozvodu, rozluky a prohlášení manželství za neplatné, jakož i ve věci sporů týkajících se rodičovské odpovědnosti v přeshraničních situacích, nezmiňuje se o rozluce nebo prohlášení manželství za neplatné, pokud jde o registrovaná partnerství, a to navzdory tomu, že 19 členských států v současnosti umožňuje párům taková partnerství uzavírat. Navíc se v řadě těchto zemí registrovaným partnerům povoluje adopce (a to buď společná adopce, adopce druhým rodičem nebo obojí).

Komise se ve svém předběžném návrhu nového nařízení (2016/0190 (CNS) (přepracované znění)) přesto rozhodla nerozšířit oblast působnosti nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství. Manželství je často definováno výhradně z hlediska opačného pohlaví, a to i v členských státech, které tato partnerství uznávají, v důsledku čehož jsou registrovaní partneři v přeshraničních situacích vystaveni právní nejistotě, zejména pokud jde o děti. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k tomu, že poslanci nemohou předkládat pozměňovací návrhy mimo obsah působnosti přepracovaného znění, chtěli bychom vědět:

– Proč Komise vyloučila registrovaná partnerství z oblasti působnosti návrhu nařízení Brusel IIa, a to i v případech, kdy členský stát příslušného soudu tuto právní formu uznává?

– Kdy má Komise v úmyslu rozšířit působnost na registrovaná partnerství za účelem lepšího přístupu občanů v EU ke spravedlnosti a usnadnit provádění čl. 47 Listiny základních práv, který zaručuje právo na účinnou právní ochranu, jakož i rovné zacházení s osobami?

Poslední aktualizace: 6. března 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí