Förfarande : 2018/2551(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000027/2018

Ingivna texter :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Debatter :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 18k
1 mars 2018
O-000027/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000027/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, för utskottet för rättsliga frågor

 Angående: Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning)
 Svar i kammaren 

Bryssel IIa-förordningen är hörnstenen i det rättsliga samarbetet i familjerättsliga ärenden i Europeiska unionen. Förordningen innehåller enhetliga bestämmelser om domstols behörighet vid äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap samt vid tvister om föräldraansvar i gränsöverskridande situationer, men hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap nämns inte, trots att 19 medlemsstater för närvarande tillåter ingåendet av sådana partnerskap. I flera av dessa stater är dessutom adoption (gemensam adoption, närståendeadoption eller bådadera) tillåtet för en registrerad partner.

I sitt förslag till en ny förordning (2016/0190 (CNS) (omarbetning)) har kommissionen ändå valt att inte utvidga tillämpningsområdet för Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap. Eftersom äktenskap ofta definieras uteslutande som ett förbund mellan makar av motsatt kön, även i de medlemsstater som erkänner partnerskap, blir rättsläget oklart för registrerade partner i gränsöverskridande situationer, särskilt när barn är inblandade. Därför, och eftersom ledamöterna inte kan inge ändringsförslag till delar som inte omfattas av omarbetningen, skulle vi vilja veta följande:

– Varför har kommissionen uteslutit registrerade partnerskap från tillämpningsområdet för förslaget till Bryssel IIa-förordningen, också i de fall där den behöriga domstolens medlemsstat erkänner denna juridiska form?

– När avser kommissionen att utvidga tillämpningsområdet till registrerade partnerskap för att öka medborgarnas tillgång till rättslig prövning i EU och underlätta genomförandet av artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, som garanterar rätten till ett effektivt rättsmedel och likabehandling av personer?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 6 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy