Parlementaire vragen
PDF 190kWORD 18k
5 maart 2018
O-000028/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000028/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Dennis de Jong, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie
Benedek Jávor, Nessa Childers, Monica Macovei, Bronis Ropė, Dominique Bilde, Kati Piri, Paul Tang, Agnes Jongerius, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Peter van Dalen, Josep-Maria Terricabras, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Laura Agea

 Betreft: Integriteitsbeleid van de Commissie

Onlangs is in de media bericht over twee incidenten die vraagtekens plaatsen bij het integriteitsbeleid van de Commissie. Het eerste incident betreft de ontmoeting tussen vicevoorzitter Katainen en voormalig voorzitter van de Commissie Barroso op 25 oktober 2017, die tijdens de minizitting van 28 februari 2018 is besproken maar waarbij veel vragen onbeantwoord zijn gebleven met betrekking tot het beleid van de Commissie ten aanzien van het contact met de heer Barroso, gezien diens functie als niet-uitvoerend voorzitter van Goldman Sachs. Het tweede betreft de plotselinge benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Commissie op 21 februari 2018.

1. Kan de Commissie details verstrekken over de precieze stappen die zijn gevolgd in de procedure voor de benoeming van de heer Selmayr tot secretaris-generaal van de Commissie, ook in het licht van de onrust die door het gebrek aan transparantie is ontstaan bij de personeelsbonden van de Commissie?

2. Hoe rijmt de Commissie het houden van informele ontmoetingen tussen een van haar vicevoorzitters en voormalig voorzitter van de Commissie Barroso met haar toezegging aan de Europese Ombudsman om de heer Barroso louter als belangenvertegenwoordiger te beschouwen, en met de belofte van de heer Barroso – waarop het advies van de ad-hoc ethische commissie van de Commissie is gebaseerd – om zich niet in te laten met lobbyactiviteiten voor Goldman Sachs?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 8 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid