Процедура : 2018/2666(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000031/2018

Внесени текстове :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Разисквания :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 210kWORD 23k
20 март 2018 г.
O-000031/2018/rev.1
Въпрос с искане за устен отговор O-000031/2018/rev.1
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, от името на групата PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL
Judith Sargentini, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE

 Относно: Закрилата на децата мигранти
 Отговор по време на пленарно заседание 

Съгласно последните данни на ВКБООН, 32039 деца са пристигнали в Гърция, Италия, Испания и България през 2017 г., като 46 % от тях са били непридружени или отделени от своите семейства деца (UASC). Една година след съобщението на Комисията от 12 април 2017 г., озаглавено „Закрилата на децата мигранти“(1), държавите членки все още са изправени пред предизвикателства при изпълнението на препоръките на Европейската комисия.

Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД) изискват във всички действия, които засягат децата, висшите интереси на детето да бъдат съображение от първостепенно значение.

1. Що се отнася до изпълнението на препоръките — Как оценява Комисията текущото състояние на нещата във връзка с прилагането от страна на държавите членки на препоръките, съдържащи се в съобщението на Комисията относно закрилата на децата мигранти? Кои държави членки са обект на мониторинг от страна на Комисията? Какви стъпки възнамерява да предприеме Комисията, за да подпомага държавите членки при изпълнението на съдържащите се в съобщението препоръки, включително използването на средства на ЕС, така че да се гарантира по-конкретно, че е налице достатъчен брой приюти за непридружени деца и семейства с деца, че в горещите точки е назначено длъжностно лице по защита на правата на детето, че децата имат навременен достъп до здравни грижи, психологическа подкрепа и образование, както и че се отбелязва успех, що се отнася до събирането на семействата?

2. Що се отнася до настойничеството — Като се имат предвид продължителните процедури за назначаване на настойници на непридружените деца, как оценява Комисията действията, предприети от държавите членки, за да се гарантира, че всички деца разполагат с настойник или с временен настойник при пристигането? Какво ще прави Комисията, за да насърчава държавите членки да предоставят обучение за настойниците и да ускорят процедурите за тяхното назначаване?

3. Що се отнася до задържането — Като се има предвид настоящата липса на подходящи алтернативни грижи за непридружени деца и за семействата с деца, какви стъпки ще предприеме Комисията, за да подпомага държавите членки при предоставянето на алтернативни на задържането мерки? Ако случаите на продължително и систематично задържане на деца мигранти и техните семейства продължават да се наблюдават в държавите — членки на ЕС, ще открие ли Комисията ще производства за нарушение срещу държавите членки, които не гарантират спазването на основни права на децата в контекста на миграцията?

4. Що се отнася до достъпа до образование — Какво прави Комисията, за да гарантира, че настоящото правно задължение за интегриране на децата, търсещи убежище, в училище в рамките на три месеца е изпълнено във всички държави — членки на ЕС?

(1) COM(2017)0211.

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 27 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност