Postup : 2018/2666(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000031/2018

Předložené texty :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Rozpravy :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 203kWORD 20k
20. března 2018
O-000031/2018/rev.1
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000031/2018/rev.1
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, za skupinu PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, za skupinu S&D
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, za skupinu ALDE
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, za skupinu GUE/NGL
Judith Sargentini, Jean Lambert, za skupinu Verts/ALE

 Předmět: Ochrana dětí v rámci migrace
 Odpověď na plenárním zasedání 

Podle nejnovějších údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přišlo v roce 2017 do Řecka, Itálie, Španělska a Bulharska 32 039 dětí. Ve 46 % případů se jednalo o děti bez doprovodu nebo děti odloučené od rodiny. Od vydání sdělení Komise o ochraně migrujících dětí ze dne 12. dubna 2017(1) uplynul rok a členské státy stále čelí problémům při provádění jeho doporučení.

Listina základních práv Evropské unie a Úmluva OSN o právech dítěte požadují, aby při všech činnostech týkajících se dětí byl prvořadým hlediskem nejlepší zájem dítěte.

1. Provádění doporučení – Jak hodnotí Komise aktuální stav v oblasti provádění doporučení uvedených ve sdělení o ochraně migrujících dětí ze strany členských států? Ve kterých členských státech Komise situaci sleduje? Jaké kroky plánuje Komise podniknout, aby podpořila členské státy při provádění daného sdělení, včetně využívání fondů EU, především aby zajistila, aby byl k dispozici odpovídající počet ubytování pro děti bez doprovodu a pro rodiny s dětmi, aby byl v hotspotech jmenován pracovník pro ochranu práv dětí, aby měly děti včasný přístup k lékařské péči, psychologické podpoře a vzdělání a aby bylo slučování rodin efektivnější?

2. Opatrovnictví – Jak hodnotí Komise – s ohledem na zdlouhavý postup jmenování opatrovníků pro děti bez doprovodu – opatření přijatá členskými státy k zajištění toho, aby všechny děti měly po příchodu určeného opatrovníka nebo dočasného opatrovníka? Co učiní Komise pro to, aby členské státy podpořila v poskytování školení pro opatrovníky a urychlení postupu jejich jmenování?

3. Zajištění – Jaké kroky Komise přijme, aby podpořila členské státy v poskytování alternativních možností namísto zajištění, s ohledem na aktuální nedostatek vhodných alternativních možností péče o děti bez doprovodu a rodiny s dětmi? Zahájí Komise řízení o porušení Smlouvy proti členským státům, které nezajišťují dodržování základních práv dětí v kontextu migrace, pokud bude nadále v členských státech EU docházet k případům dlouhého a soustavného zajišťování migrujících dětí a jejich rodin?

4. Přístup ke vzdělávání – Co Komise dělá, aby zajistila, aby stávající povinnost integrovat do tří měsíců dětské žadatele o azyl do škol byla vymáhána ve všech členských státech?

(1) COM(2017)0211.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 27. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí