Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000031/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000031/2018

Beskyttelse af migrantbørn

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000031/2018/ændr.1
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, for PPE-Gruppen
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, for S&D-Gruppen
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, for ALDE-Gruppen
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, for GUE/NGL-Gruppen
Judith Sargentini, Jean Lambert, for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2018/2666(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000031/2018
Indgivne tekster :
O-000031/2018 (B8-0016/2018)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Ifølge de seneste tal fra UNHCR ankom der 32 039 børn til Grækenland, Italien, Spanien og Bulgarien i 2017. Heraf var 46 % uledsagede eller adskilte børn. Et år efter Kommissionens meddelelse af 12. april 2017 om beskyttelse af migrantbørn[1] står medlemsstaterne stadig over for udfordringer med hensyn til at gennemføre dens henstillinger.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og FN-konventionen om barnets rettigheder (børnekonventionen) kræver, at barnets tarv skal komme i første række i alle handlinger vedrørende børn.

1. Gennemførelse af henstillingerne – Hvordan vurderer Kommissionen situationen med hensyn til medlemsstaternes gennemførelse af henstillingerne i meddelelsen om beskyttelse af migrantbørn? Hvilke medlemsstater overvåges af Kommissionen? Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at støtte medlemsstaterne i gennemførelsen af meddelelsens henstillinger, herunder anvendelse af EU-midler, især for at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal nødly til rådighed for uledsagede børn og familier med børn, at der udpeges en børnebeskyttelsesofficer i hotspots, at børn rettidigt får adgang til sundhedspleje, psykologhjælp og uddannelse, og at familiesammenføringen gøres mere effektiv?

2. Værgemål – Hvordan vurderer Kommissionen de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at sikre, at alle børn får tildelt en værge eller en midlertidig værge ved ankomsten, i betragtning af de langvarige procedurer for udpegelse af værger for uledsagede børn? Hvad agter Kommissionen at gøre for at tilskynde medlemsstaterne til at sørge for uddannelse af værger og fremskynde procedurerne for deres udpegelse?

3. Tilbageholdelse – Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe i betragtning af den nuværende mangel på passende alternative plejeordninger for uledsagede børn og familier med børn, med henblik på at støtte medlemsstaterne i at tilbyde alternative foranstaltninger til tilbageholdelse? Vil Kommissionen indlede traktatbrudsprocedurer imod medlemsstater, der ikke sikrer overholdelse af børns grundlæggende rettigheder i forbindelse med migration, hvis der fortsat forekommer tilfælde af langvarig og systematisk tilbageholdelse af migrantbørn og deres familier i EU-medlemsstaterne?

4. Adgang til uddannelse – Hvad gør Kommissionen for at sikre, at den gældende retlige forpligtelse til at sørge for, at børneasylansøgere indskrives i skolen inden for tre måneder, opfyldes i alle EU-medlemsstater?

Seneste opdatering: 27. marts 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik