Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000031/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000031/2018

Η προστασία των παιδιών-μεταναστών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000031/2018/αναθ.1
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Judith Sargentini, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2018/2666(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000031/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000031/2018 (B8-0016/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της UNHCR, 32 039 παιδιά έφτασαν στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία μέσα στο 2017. Από αυτά, το 46 % ήταν ασυνόδευτα παιδιά ή παιδιά τα οποία έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους. Ένα έτος μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2017[1], σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εφαρμογή των συστάσεων της ανακοίνωσης.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (ΣΔΠ) απαιτούν, σε όλες τις πράξεις που αφορούν παιδιά, να δίνεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

1. Εφαρμογή των συστάσεων - πως αξιολογεί η Επιτροπή την κατάσταση προόδου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των συστάσεων της ανακοίνωσης σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών; Ποια κράτη μέλη παρακολουθούνται από την Επιτροπή; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προσεχώς η Επιτροπή προκειμένου να υποστηρίξει τις προσπάθειες εφαρμογής της ανακοίνωσης από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ειδικότερα επαρκής και ασφαλής στέγαση για τα ασυνόδευτα παιδιά και οικογένειες με παιδιά, να διορίζονται υπεύθυνοι προστασίας δικαιωμάτων των παιδιών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, να μπορούν εγκαίρως τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση και να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι προσπάθειες οικογενειακής επανένωσης;

2. Κηδεμονία - δεδομένων των χρονοβόρων διαδικασιών διορισμού κηδεμόνων για τα ασυνόδευτα παιδιά, πως αξιολογεί η Επιτροπή τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουν ότι διατίθεται σε όλα τα παιδιά κηδεμόνας, προσωρινός ή μη, αμέσως μετά την άφιξή τους; Πως σκοπεύει η Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη ώστε να επισπεύδουν τις διαδικασίες ορισμού κηδεμόνων και να τους παρέχουν κατάλληλη κατάρτιση;

3. Κράτηση - δεδομένης της σημερινής έλλειψης κατάλληλων εναλλακτικών υποδομών μέριμνας για ασυνόδευτα παιδιά και οικογένειες με παιδιά, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή προκειμένου να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών της κράτησης λύσεων; Σε περίπτωση που συνεχιστούν οι παρατεταμένες και συστηματικές κρατήσεις παιδιών -μεταναστών και των οικογενειών τους στα κράτη μέλη της ΕΕ, προτίθεται η Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον κρατών μελών που αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών σε συνθήκες μετανάστευσης;

4. Πρόσβαση στην εκπαίδευση - Τι κάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι η ισχύουσα νομική υποχρέωση ενσωμάτωσης εντός τριών μηνών στο σχολείο των παιδιών που ζητούν άσυλο εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ;

Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου