Menetlus : 2018/2666(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000031/2018

Esitatud tekstid :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Arutelud :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 195kWORD 19k
20. märts 2018
O-000031/2018/variant1
Suuliselt vastatav küsimus O-000031/2018/variant1
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, fraktsiooni PPE nimel
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, fraktsiooni S&D nimel
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, fraktsiooni ALDE nimel
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Judith Sargentini, Jean Lambert, fraktsiooni Verts/ALE nimel

 Teema: Lapsrändajate kaitse
 Vastus täiskogul 

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti viimaste andmete kohaselt saabus 2017. aastal Kreekasse, Itaaliasse, Hispaaniasse ja Bulgaariasse 32 039 last. Nendest 46 % moodustasid saatjata või vanematest eraldatud lapsed. Aasta pärast seda, kui avaldati komisjoni 12. aprilli 2017. aasta teatis lapsrändajate kaitse kohta(1), esineb liikmesriikidel endiselt raskusi selles esitatud soovituste rakendamisel.

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis nõutakse, et kõikides lastega seotud toimingutes tuleb esikohale seada „lapse huvid“.

1. Soovituste rakendamine. Milline on komisjoni hinnangul liikmesriikides lapsrändajate kaitset käsitlevas teatises esitatud soovituste rakendamise olukord? Millised liikmesriigid on komisjoni jälgimise all? Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta järgmisena, et toetada liikmesriike kõnealuse teatise rakendamisel, sh ELi fondide kasutamisel, tagamaks eelkõige piisaval arvul varjupaikade olemasolu saatjata lastele ja lastega perekondadele, esmase vastuvõtu keskustesse lastekaitse ametniku määramise, laste õigeaegse juurdepääsu tervishoiule, psühholoogilisele abile ja haridusele ning perekondade taasühinemise tulemuslikumaks muutmise?

2. Eestkoste. Võttes arvesse saatjata lapsele eestkostja määramise pikka menetlust, millise hinnangu annab komisjon meetmetele, mida liikmesriigid on võtnud selleks, et tagada kõigile lastele riiki saabumisel eestkostja või ajutise eestkostja määramine? Mida teeb komisjon selleks, et julgustada liikmesriike pakkuma eestkostjatele koolitust ja et kiirendada nende määramise menetlust?

3. Kinnipidamine. Arvestades, et praegu puudub saatjata lastele ja lastega perekondadele suunatud asjakohane alternatiivne hoolekandesüsteem, milliseid meetmeid võtab komisjon selleks, et toetada liikmesriike kinnipidamise suhtes alternatiivsete meetmete pakkumisel? Juhul kui ELi liikmesriikides peaksid jätkuvalt aset leidma lapsrändajate ja nende perekondade pikaajalised ja süstemaatilised kinnipidamised, kas komisjon algatab rikkumismenetlused liikmesriikide vastu, kes ei taga rände kontekstis laste põhiõiguste järgimist?

4. Hariduse kättesaadavus. Mida teeb komisjon tagamaks, et kõikides ELi liikmesriikides tagatakse niisuguse kehtiva juriidilise kohustuse täitmine, mille kohaselt tuleb varjupaika taotlevad lapsed integreerida kooli kolme kuu jooksul?

(1) COM(2017)0211.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 27. märts 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika