Procedūra : 2018/2666(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000031/2018

Pateikti tekstai :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Debatai :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 201kWORD 22k
2018 m. kovo 20 d.
O-000031/2018/patikr.1
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000031/2018/patikr.1
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, PPE frakcijos vardu
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, S&D frakcijos vardu
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, ALDE frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, GUE/NGL frakcijos vardu
Judith Sargentini, Jean Lambert, Verts/ALE frakcijos vardu

 Tema: Vaikų migrantų apsauga
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Remiantis naujausiais Žmogaus teisių komisijos duomenimis, 2017 m. į Graikiją, Italiją, Ispaniją ir Bulgariją atvyko 32 039 vaikų. Iš jų 46 % buvo nelydimi ar atskirti vaikai (nelydimi nepilnamečiai prieglobsčio prašytojai). Praėjus metams nuo 2017 m. balandžio 12 d. Komisijos komunikato „Vaikų migrantų apsauga“(1) paskelbimo valstybėms narėms vis dar kyla problemų įgyvendinant jame pateiktas rekomendacijas.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir JT vaiko teisių konvencijoje reikalaujama, kad vykdant visus veiksmus, susijusius su vaikais, pirmiausia būtų vadovaujamasi vaiko interesais.

1. Rekomendacijų įgyvendinimas. Kaip Komisija vertina dabartinę padėtį, susijusią su tuo, kaip valstybės narės įgyvendina Komunikato dėl vaikų migrantų apsaugos rekomendacijas? Kokias valstybes nares stebi Komisija? Kokių veiksmų Komisija ketina imtis toliau, kad paremtų valstybes nares joms įgyvendinant komunikatą, įskaitant ES lėšų panaudojimą, visų pirma siekiant užtikrinti, kad būtų užtektinai nelydymų vaikų ir šeimų su vaikais prieglaudų, kad būtų paskirti vaiko teisių apsaugos pareigūnai migrantų antplūdžio valdymo centruose, kad vaikai turėtų galimybę laiku gauti sveikatos priežiūros paslaugas, psichologinę pagalbą ir švietimo paslaugas ir kad šeimos susijungimas galėtų vykti veiksmingiau?

2. Globa. Atsižvelgiant į tai, kad nelydimų vaikų globėjų skyrimo procedūros trunka ilgai, kaip Komisija vertina veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad visiems vaikams, kai jie atvyksta, būtų skiriamas globėjas ar laikinasis globėjas? Ką Komisija darys, kad paskatintų valstybes nares rengti globėjų mokymus ir paspartinti jų skyrimo procedūras?

3. Sulaikymas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu trūksta tinkamų alternatyvių nelydimų vaikų ir šeimų su vaikais globos galimybių, kokių veiksmų imsis Komisija, kad paremtų valstybes nares joms taikant sulaikymui alternatyvias priemones? Jeigu ES valstybėse narėse pasitaikytų užsitęsusio ir sisteminio vaikų migrantų sulaikymo atvejų, ar Komisija pradėtų pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš valstybes nares, kurios neužtikrina, kad būtų paisoma pagrindinių vaiko teisių migracijos kontekste?

4. Galimybė naudotis švietimo paslaugomis. Ką Komisija daro siekdama užtikrinti, kad visose ES valstybėse narėse būtų vykdoma dabartinė juridinė prievolė per tris mėnesius integruoti prieglobsčio prašančius vaikus į mokyklas?

(1) COM(2017)0211.

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. kovo 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika