Procedura : 2018/2666(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000031/2018

Teksty złożone :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Debaty :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 203kWORD 22k
20 marca 2018
O-000031/2018/zm.1
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000031/2018/zm.1
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, w imieniu grupy S&D
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy GUE/NGL
Judith Sargentini, Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE

 Przedmiot: Ochrona migrujących dzieci
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Z najnowszych danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) wynika, że w 2017 r. do Grecji, Włoch, Hiszpanii i Bułgarii przybyło 32 039 dzieci.Prawie połowa z nich (46%) była pozbawiona opieki lub oddzielona od swoich bliskich. Rok po komunikacie Komisji w sprawie ochrony dzieci migrujących, opublikowanym w dniu 12 kwietnia 2017 r.(1), państwa członkowskie wciąż stoją przed wyzwaniami wynikającymi z wdrażania zawartych w nim zaleceń.

Zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją ONZ o prawach dziecka we wszystkich działaniach dotyczących dzieci w pierwszej kolejności należy uwzględniać nadrzędny interes dziecka.

1. Wdrażanie zaleceń – jak Komisja ocenia sytuację w zakresie wdrażania przez państwa członkowskie zaleceń zawartych w komunikacie w sprawie ochrony dzieci migrujących? Które państwa członkowskie są objęte działaniami monitorującymi prowadzonymi przez Komisję? Jakie kroki Komisja zamierza podjąć w najbliższym czasie, aby wesprzeć państwa członkowskie we wdrażaniu zaleceń zawartych w komunikacie, również w odniesieniu do wykorzystania funduszy UE, a w szczególności aby zadbać o to, by dostępna była wystarczająca liczba schronisk dla dzieci pozbawionych opieki oraz dla rodzin z dziećmi, by na obszarach pod szczególną presją migracyjną wyznaczano osoby odpowiedzialne za ochronę praw dzieci, by dzieci miały ułatwiony dostęp do opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego i edukacji oraz by łączenie rodzin przebiegało sprawniej?

2. Opieka – z uwagi na żmudne procedury wyznaczania opiekunów dla dzieci pozbawionych opieki, jak Komisja ocenia działania podejmowane przez państwa członkowskie z myślą o tym, aby natychmiast po przybyciu wszystkie dzieci otrzymywały opiekuna lub opiekuna tymczasowego? Co Komisja uczyni, aby zachęcić państwa członkowskie do organizowania szkoleń dla opiekunów oraz do przyspieszenia procedur ich wyznaczania?

3. Umieszczenie w ośrodku detencyjnym – z uwagi na obecny brak odpowiednich alternatywnych rozwiązań opiekuńczych dla dzieci pozbawionych opieki i rodzin z dziećmi, jakie kroki Komisja podejmie, aby wesprzeć państwa członkowskie w działaniach mających na celu zastosowanie środków alternatywnych wobec umieszczenia w ośrodku detencyjnym? Czy Komisja będzie wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko państwom członkowskim, które nie gwarantują przestrzegania podstawowych praw dzieci w kontekście migracji, gdyby w UE w dalszym ciągu miały miejsce przypadki przedłużającego się i systematycznego zatrzymywania dzieci migrujących i ich rodzin w ośrodkach detencyjnych?

4. Dostęp do edukacji – jakie działania Komisja podejmuje w trosce o to, aby we wszystkich państwach członkowskich wywiązywano się z obecnego zobowiązania do integracji szkolnej dzieci ubiegających się o azyl w ciągu trzech miesięcy-?

(1) COM(2017)0211.

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności