Procedură : 2018/2666(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000031/2018

Texte depuse :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Dezbateri :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 200kWORD 22k
20 martie 2018
O-000031/2018/rev.1
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000031/2018/rev.1
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, în numele Grupului PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL
Judith Sargentini, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE

 Subiect: Protecția copiilor migranți
 Răspuns în plen 

Potrivit ultimelor cifre furnizate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), în 2017 au sosit 32 039 de copii în Grecia, Italia, Spania și Bulgaria. Dintre aceștia, 46 % erau copii neînsoțiți sau separați de familie (CNSF). La un an după publicarea Comunicării Comisiei privind protecția copiilor migranți din 12 aprilie 2017(1), statele membre se confruntă în continuare cu provocări la transpunerea în practică a recomandărilor acesteia.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului (CDC) prevăd ca, în toate acțiunile care îi vizează pe copii, „interesul superior al copilului” să fie un criteriu primordial.

1. Transpunerea în practică a recomandărilor – Cum evaluează Comisia situația actuală a transpunerii în practică în statele membre a recomandărilor Comisiei privind protecția copiilor migranți? Care state membre sunt monitorizate de Comisie? Ce măsuri intenționează Comisia să adopte în continuare pentru a sprijini statele membre în transpunerea în practică a comunicării, inclusiv prin utilizarea de fonduri ale UE, pentru a asigura, în special, disponibilitatea unui număr adecvat de adăposturi pentru copiii neînsoțiți și pentru familiile cu copii, desemnarea unui responsabil cu protecția drepturilor copilului în punctele de acces (hotspots), accesul în timp util al copiilor la asistență medicală, sprijin psihologic și educație și eficientizarea procedurilor de reunificare a familiilor?

2. Tutela – Având în vedere procedurile îndelungate de numire a tutorilor pentru copiii neînsoțiți, cum evaluează Comisia acțiunile întreprinse de statele membre pentru a se asigura că copiilor li se atribuie la sosire un tutore sau un tutore temporar? Ce măsuri va adopta Comisia pentru a încuraja statele membre să le ofere tutorilor cursuri de formare și să accelereze procedurile de numire a acestora?

3. Detenția – Dată fiind lipsa actuală de mecanisme alternative adecvate pentru îngrijirea copiilor neînsoțiți și a familiilor cu copii, ce măsuri va adopta Comisia pentru a sprijini statele membre să ofere soluții ca alternativă la detenție? În cazul în care situațiile de detenție prelungită și sistematică a copiilor migranți și a familiilor vor continua să fie semnalate în statele membre ale UE, va iniția Comisia proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care nu asigură respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor în contextul migrației?

4. Accesul la educație – Ce acțiuni întreprinde Comisia pentru a asigura că actuala obligație legală de a integra copiii solicitanți de azil în sistemul de învățământ în termen de trei luni este respectată în toate statele membre?

(1) COM(2017)0211.

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 27 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate