Postup : 2018/2666(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000031/2018

Predkladané texty :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Rozpravy :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 204kWORD 20k
20. marca 2018
O-000031/2018/rev.1
Otázka na ústne zodpovedanie O-000031/2018/rev.1
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, v mene skupiny PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, v mene skupiny S&D
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL
Judith Sargentini, Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE

 Vec: Ochrana migrujúcich detí
 Odpoveď v pléne 

Podľa najnovších údajov UNHCR prišlo v roku 2017 do Grécka, Talianska, Španielska a Bulharska 32 039 detí. Z týchto detí bolo 46 % bez sprievodu alebo odlúčených od rodičov. Rok po vydaní oznámenia Komisie o ochrane migrujúcich detí z 12. apríla 2017(1) sa členské štáty stále stretávajú s problémami pri vykonávaní odporúčaní, ktoré sú v ňom uvedené.

V Charte základných práv Európskej únie a Dohovore OSN o právach dieťaťa sa vyžaduje, aby sa pri všetkých opatreniach týkajúcich sa detí bral do úvahy v prvom rade záujem dieťaťa.

1. Vykonávanie odporúčaní: Ako Komisia hodnotí súčasný stav, pokiaľ ide o vykonávanie odporúčaní obsiahnutých v oznámení o ochrane migrujúcich detí zo strany členských štátov? Ktoré členské štáty Komisia monitoruje? Aké ďalšie kroky plánuje Komisia prijať na podporu členských štátov pri vykonávaní tohto oznámenia, a to aj prostredníctvom využívania finančných prostriedkov EÚ, aby sa predovšetkým zaistilo, že bude k dispozícii dostatočný počet prístreškov pre maloleté osoby bez sprievodu a pre rodiny s deťmi, že v problémových oblastiach bude vymenovaný úradník pre ochranu práv dieťaťa, že deti budú mať včasný prístup k zdravotnej starostlivosti, psychologickej podpore a vzdelaniu a že zlúčenie rodiny sa bude uskutočňovať účinnejším spôsobom?

2. Opatrovníctvo: Ako Komisia – vzhľadom na zdĺhavé postupy vymenúvania opatrovníkov pre maloleté osoby bez sprievodu – hodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby všetkým deťom bol pri ich príchode poskytnutý opatrovník alebo dočasný opatrovník? Aké opatrenia Komisia prijme na nabádanie členských štátov, aby poskytovali školenia pre opatrovníkov a urýchlili postupy ich vymenúvania?

3. Zaistenie: Aké kroky – vzhľadom na súčasný nedostatok vhodných alternatívnych opatrení týkajúcich sa starostlivosti pre maloleté osoby bez sprievodu a pre rodiny s deťmi – Komisia prijme na podporu členských štátov pri poskytovaní alternatívnych opatrení namiesto zaistenia? Ak bude v členských štátoch EÚ aj naďalej dochádzať k prípadom dlhotrvajúceho a systematického zaistenia migrujúcich detí a ich rodín, zavedie Komisia postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti členským štátom, ktoré v súvislosti s migráciou nezaisťujú dodržiavanie základných práv detí?

4. Prístup k vzdelaniu: Čo robí Komisia na zabezpečenie toho, aby sa súčasná trojmesačná právna povinnosť začleniť detských žiadateľov o azyl do škôl presadzovala vo všetkých členských štátoch EÚ?

(1) COM(2017)0211.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 27. marca 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia