Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000032/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000032/2018

Μείζονος σημασίας επερώτηση - VP/HR - Η απόκριση της ΕΕ στο ζήτημα της αξιόμεμπτης σεξουαλικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο οργανισμών παροχής βοήθειας

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση O-000032/2018
προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος)
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

Διαδικασία : 2018/2722(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000032/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000032/2018 (B8-0020/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Πρόσφατα, ήρθαν στο φως διάφορα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και αξιόμεμπτης συμπεριφοράς στους κόλπους διεθνών οργανισμών παροχής βοήθειας. Σε αυτά συγκαταλέγεται η σεξουαλική εκμετάλλευση Σύρων προσφύγων από άτομα που παρέχουν βοήθεια εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών και άλλων αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών.

Πολλές χώρες, μεταξύ άλλων οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσαν ότι θα διενεργήσουν έρευνες σχετικά με τη χρηματοδότηση που παρέχουν στους συγκεκριμένους και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, και δήλωσαν ότι προτίθενται να λάβουν μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Η ΕΕ, μέσω των εξωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών της και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, παρέχει βοήθεια δισεκατομμυρίων ευρώ σε τρίτες χώρες, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, διεθνείς οργανισμούς ως ενδιαμέσους.

1. Θα διατάξει η ΑΠ/ΥΕ διεξοδική έρευνα για να διαπιστώσει κατά πόσο κονδύλια της ΕΕ χρηματοδότησαν, άμεσα ή έμμεσα, τους οργανισμούς όπου έχει κριθεί ότι υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση;

2. Ποια είναι η απόκριση της ΑΠ/ΥΕ στις περιπτώσεις κακοποίησης που ήρθαν πρόσφατα στο φως; Προκειμένου να καταπολεμηθεί και να προλαμβάνεται η αξιόμεμπτη σεξουαλική συμπεριφορά στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών παροχής βοήθειας, θα υπήρχε άραγε η δυνατότητα να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ, οι οποίες θα εξαρτούν αυστηρά τη χρηματοδότηση από την τήρηση των αρχών, την εποπτεία, τις κατευθυντήριες γραμμές, τη λογοδοσία και την τακτική υποβολή εκθέσεων από τους δικαιούχους σχετικά με το ζήτημα αυτό;

3. Σκοπεύει η ΑΠ/ΥΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με κράτη μέλη όπως οι Κάτω Χώρες για να οριστούν σημεία επαφής σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων σε ζώνες κρίσεων, για τα θύματα κακοποίησης;

Τελευταία ενημέρωση: 9 Απριλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου