Parlamentin kysymys - O-000032/2018Parlamentin kysymys
O-000032/2018

Ensisijainen tiedustelu - VP/HR - Mikä on unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä?

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan O-000032/2018
komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 130 b artikla
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

Menettely : 2018/2722(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000032/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000032/2018 (B8-0020/2018)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Kansainvälisissä avustusjärjestöissä on tullut äskettäin ilmi useita seksuaalista hyväksikäyttöä ja väärinkäytöksiä koskevia tapauksia, myös syyrialaispakolaisten seksuaalista hyväksikäyttöä YK:n ja tunnettujen kansainvälisten järjestöjen puolesta apua toimittaneissa järjestöissä.

Useat maat, muun muassa Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta, ovat ilmoittaneet tutkivansa kyseisille järjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille osoittamaansa rahoitusta ja pyrkivänsä estämään vastaavat tapaukset tulevaisuudessa. Unioni avustaa kolmansia maita miljardein euroin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden ja Euroopan kehitysrahaston kautta muun muassa rahoittamalla kansainvälisten järjestöjen toimintaa.

1. Aikooko korkea edustaja teettää perusteellisen selvityksen määrittääkseen, onko unionin varoja osoitettu joko suoraan tai välillisesti järjestöille, joissa hyväksikäyttö on näytetty toteen?

2. Mikä on korkean edustajan vastaus äskettäin ilmi tulleisiin hyväksikäyttötapauksiin? Onko unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden käyttämistä varten syytä antaa ohjeistusta, jotta torjuttaisiin ja ennaltaehkäistäisiin seksuaalisia rikkomuksia kansainvälisissä avustusjärjestöissä ja jotta rahoituksen tiukaksi ehdoksi asetettaisiin periaatteiden kunnioittaminen, valvonta, ohjeiden noudattaminen, vastuuvelvollisuus ja edunsaajien säännöllinen raportointi tässä asiassa?

3. Aikooko korkea edustaja harkita työskentelyä Alankomaiden kaltaisten jäsenvaltioiden rinnalla luodakseen kolmansiin maihin, myös kriisialueille, yhteyspisteitä hyväksikäytön uhreja varten?

Päivitetty viimeksi: 9. huhtikuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö