Parlamentsfråga - O-000032/2018Parlamentsfråga
O-000032/2018

Större interpellation - VP/HR - EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt O-000032/2018
till kommissionen (Vice-ordföranden / Höga representanten)
Artikel 130b i arbetsordningen
Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei

Förfarande : 2018/2722(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000032/2018
Ingivna texter :
O-000032/2018 (B8-0020/2018)
Omröstningar :
Antagna texter :

Olika fall av sexuella övergrepp inom internationella hjälporganisationer har nyligen uppdagats, bland annat att syriska flyktingar utnyttjats sexuellt av dem som levererar bistånd för FN:s och välkända internationella organisationers räkning.

Flera länder, bland annat Nederländerna och Förenade kungariket, har meddelat att de kommer att undersöka de medel som de bidrar med till dessa och andra internationella organisationer, och att de avser att vidta åtgärder för att förhindra liknande situationer i framtiden. Genom sina externa finansieringsinstrument och Europeiska utvecklingsfonden ger EU miljarder euro i bistånd till tredjeländer, bland annat genom internationella organisationer.

1. Kommer vice ordföranden/den höga representanten att begära en grundlig undersökning för att bedöma huruvida EU-medel direkt eller indirekt har gått till att finansiera de organisationer där sexuella övergrepp har fastställts?

2. Vad är vice ordförandens/den höga representantens reaktion på de övergreppsfall som nyligen har uppdagats? I syfte att bekämpa och förhindra sexuella övergrepp inom internationella hjälporganisationer, är det möjligt att inom EU:s externa finansieringsinstrument införa riktlinjer som skulle göra finansieringen strikt villkorad av respekten för principerna, tillsyn, riktlinjer, redovisningsskyldighet och regelbunden rapportering från stödmottagarna i den här frågan?

3. Kommer vice ordföranden/den höga representanten att överväga samarbete med medlemsstater såsom Nederländerna för att inrätta kontaktpunkter i tredjeländer, däribland i krisområden, för övergreppsoffer?

Senaste uppdatering: 9 april 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy