Парламентарни въпроси
PDF 188kWORD 19k
22 март 2018 г.
O-000035/2018

Въпрос с искане за устен отговор O-000035/2018

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Lívia Járóka

от името на групата PPE


  Относно:  Изпълнение и последващи действия във връзка с рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите

Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (ЕС FNRIS) беше приета през 2011 г. и ще продължи до 2020 г. Въпреки отпускането на средства за проекти и усилията на различните организации, работещи в тази област, повечето от основните програми, включително тези, които са обхванати от структурните фондове, не са успели да достигнат до хората в най-неравностойно положение. Поради това положението на ромите не беше значително подобрено. Това се дължи най-вече на липсата на цялостни, всеобхватни, добре формулирани, прозрачни, ефикасни и наблюдавани проекти, както и на структурни антиромски настроения.

1.  Какви са най-големите постижения и предизвикателства за приетите стратегии за интегриране на ромите?

2.  Как предвиждате да се постигне строг, фокусиран върху качеството и засилен мониторинг на изпълнението на стратегиите за интегриране на равнището на ЕС и на национално равнище в областта на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване и дискриминацията? Какви конкретни стъпки и целенасочени действия ще предприемете с цел борба с антиромските настроения, премахване на сегрегацията, справяне с многобройните форми на дискриминация, пред които са изправени жените от ромски произход, преодоляване на пропастта в равнището на безработица между основната част от обществото и ромите и борба с детската смъртност сред ромите и с незаконното отнемане на ромски деца от родителите им и поставянето им под грижите на държавата?

3.  Какви са плановете за ЕС FNRIS след 2020 г.? Какви са приоритетите на равнище ЕС и на национално равнище? Съществува ли план за включване на цифрови инструменти, например в механизми за подаване на жалби и за улесняване на образованието?

Внесен: 22.3.2018

Предаден: 26.3.2018

Краен срок за отговор: 2.4.2018

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 27 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност