Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 184kWORD 20k
22 Μαρτίου 2018
O-000035/2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000035/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Lívia Járóka

εξ ονόματος της Ομάδας PPE


  Θέμα:  Εφαρμογή και επακολούθηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά

Το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (EU FNRIS) εγκρίθηκε το 2011 και θα διαρκέσει μέχρι το 2020. Παρά τη διάθεση κονδυλίων για έργα και παρά τις προσπάθειες των διαφόρων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, τα περισσότερα από τα βασικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, δεν κατόρθωσαν να προσεγγίσουν τα πλέον μειονεκτούντα άτομα. Ως εκ τούτου, η κατάσταση των Ρομά δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ολιστικών, σφαιρικών, καλά σχεδιασμένων, διαφανών, αποτελεσματικών και παρακολουθούμενων έργων, καθώς και στον διαρθρωτικό αντιτσιγγανισμό.

1.  Ποια ήταν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα και οι προκλήσεις για τις εγκριθείσες στρατηγικές ένταξης;

2.  Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να επιτευχθεί ισχυρή, επικεντρωμένη στην ποιότητα και ενισχυμένη παρακολούθηση της εφαρμογής των στρατηγικών ένταξης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγειονομικής περίθαλψης, της στέγασης και των διακρίσεων; Ποια συγκεκριμένα μέτρα και στοχευμένες δράσεις θα αναλάβετε για την καταπολέμηση του αντιτσιγγανισμού, την εξάλειψη του διαχωρισμού, την αντιμετώπιση των πολλαπλών μορφών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά, τη γεφύρωση του χάσματος ανεργίας μεταξύ του βασικού κορμού της κοινωνίας και των Ρομά, και την καταπολέμηση της παιδικής θνησιμότητας των Ρομά καθώς και της παράνομης απομάκρυνσης παιδιών Ρομά από τους γονείς τους και της τοποθέτησής τους σε κρατική μέριμνα;

3.  Ποια είναι τα σχέδια για το ΕU FNRIS για την περίοδο μετά το 2020; Ποιες είναι οι προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο; Υπάρχει σχέδιο για συμπερίληψη ψηφιακών εργαλείων, για παράδειγμα σχετικά με μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης;

Κατάθεση: 22.3.2018

Διαβίβαση: 26.3.2018

Λήξη προθεσμίας: 2.4.2018

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου