Парламентарен въпрос - O-000038/2018Парламентарен въпрос
O-000038/2018

    Договор за забрана на ядрените оръжия (TPNW)

  4.4.2018

  Въпрос с искане за устен отговор O-000038/2018
  Съвета
  Член 128 от Правилника за дейността
  João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana

  Ядрените оръжия представляват най-сериозната заплаха за човечеството, тъй като тяхното използване би довело до смърт, унищожаване и освобождаване на радиация, което ще остави трайни следи в продължение на десетилетия.

  Размерите и мощността на съвременните ядрени арсенали и нарастващото напрежение в международен план придават още по-неотложен характер на необходимостта от ядрено разоръжаване — един въпрос, който е от изключително значение за гарантирането на мира, сигурността и самото оцеляване на човечеството.

  На 7 юли 2017 г. беше свикана Конференция на ООН за договаряне на правно обвързващ инструмент за забрана на ядрените оръжия, който да може да доведе до тяхното пълно премахване — цел, която се споделя от 122 държави организатори, и да даде израз на стремежите на народите за изграждане на свят без ядрени оръжия. Така беше приет Договорът на ООН за забрана на ядрените оръжия (TPNW)

  Договорът е открит за подписване и ратификация от страна на различните държави — членки на ООН, от 20 септември 2017 г. насам.

  Когато лауреатът на Нобеловата награда за мир за 2017 г., а именно Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN), се обърна към Европейския парламент, тя изтъкна значението на подписването и ратифицирането на договора.

  Организацията на обединените нации определи мандат за конференция на високо равнище по въпросите на ядреното разоръжаване, която ще се проведе в нейната главна квартира от 14 май до 16 май 2018 г. с цел постигане на напредък по отношение на ефективните мерки за ядрено разоръжаване и за намаляване на риска.

  Съветът се приканва да отговори на следния въпрос:

    Възнамерява ли Съветът да предложи за обсъждане тази конференция на ООН и позицията на държавите членки относно TPNW?

  Внесен: 4.4.2018

  Предаден: 5.4.2018

  Краен срок за отговор: 26.4.2018

  Последно осъвременяване: 23 април 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност