Parlamentní otázky
PDF 208kWORD 18k
4. dubna 2018
O-000038/2018

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000038/2018

Radě

článek 128 jednacího řádu

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana


  Předmět:  Smlouva o zákazu jaderných zbraní

Jaderné zbraně jsou pro lidstvo nejzávažnější hrozbou, neboť jejich použití by vedlo k rozsáhlým ztrátám na životech a obrovské destrukci, jakož i k záření, které by zanechalo trvalé následky po celá desetiletí.

Vzhledem k velikosti a úderné síle stávajících jaderných arzenálů a rostoucímu napětí na mezinárodní scéně je potřeba jaderného odzbrojení, které je klíčové pro zachování míru, pro bezpečnost a samotné přežití lidstva, ještě naléhavější.

Dne 7. července 2017 byla svolána konference Organizace spojených národů s cílem sjednat právně závazný nástroj zakazující jaderné zbraně, který by vedl k jejich úplnému odstranění. Tento cíl, o jehož splnění usiluje 122 států, je vyjádřením touhy národů žít ve světě bez jaderných zbraní. Za tímto účelem byla přijata Smlouva OSN o zákazu jaderných zbraní.

Od 20. září 2017 je tato smlouva otevřena pro jednotlivé členské státy OSN k podpisu a ratifikaci.

Když zástupci Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní, jíž byla roku 2017 udělena Nobelova cena za mír, vystoupili se svým projevem v Evropském parlamentu, poukázali na význam přistoupení ke smlouvě a její ratifikace.

OSN stanovilo mandát pro konferenci na vysoké úrovni o jaderném odzbrojení, která se má konat v hlavním sídle této organizace ve dnech 14. až 16. května 2018, s cílem dosáhnout pokroku v účinných opatřeních zaměřených na snížení jaderného rizika a odzbrojení.

Žádáme Radu o zodpovězení následující otázky:

        v úmyslu jednat o této konferenci OSN a projednat postoj členských států k Smlouvě o zákazu jaderných zbraní?

Předložení: 4.4.2018

Postoupení: 5.4.2018

Platné do: 26.4.2018

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 23. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí