Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000038/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000038/2018

    Traktaten om forbud mod kernevåben

  4.4.2018

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000038/2018
  til Rådet
  jf. forretningsordenens artikel 128
  João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana

  Kernevåben er den alvorligste trussel mod menneskeheden, eftersom deres anvendelse ville føre til omfattende død og ødelæggelse og ville udsende stråling, der ville have følger i mange årtier.

  Omfanget og styrken af de atomarsenaler, som eksisterer i dag, og de voksende spændinger på internationalt plan gør behovet for atomnedrustning – et væsentligt spørgsmål for at kunne sikre fred, sikkerhed og selve menneskehedens overlevelse – så meget desto mere presserende.

  Den 7. juli 2017 blev der indkaldt til en FN-konference for at forhandle sig frem til et retligt bindende instrument, som forbyder kernevåben, fører til en fuldstændig afskaffelse af dem – et mål, der deles af 122 lande, som bakker op om dette – og giver udtryk for befolkningers ønsker om en verden uden atomvåben. FN's traktat om forbud mod kernevåben blev derfor vedtaget.

  Traktaten har været åben for undertegnelse og ratifikation af FN's forskellige medlemsstater siden den 20. september 2017.

  Da modtageren af Nobels fredspris 2017, Den internationale kampagne for afskaffelse af kernevåben (ICAN), talte til Europa-Parlamentet, fremhævede den betydningen af at undertegne og ratificere traktaten.

  FN har fastlagt mandatet for en konference på højt niveau om nuklear nedrustning, som skulle finde sted i dets hovedsæde fra 14. - 16. maj 2018 for at gøre fremskridt med hensyn til effektive foranstaltninger til nuklear risikoreduktion og nedrustning.

  Rådet anmodes om at besvare følgende spørgsmål:

    Agter det at drøfte denne konference og medlemsstaternes holdning til FN's traktat om forbud mod kernevåben?

  Indgivet: 4.4.2018

  Videresendt: 5.4.2018

  Besvarelsesfrist: 26.4.2018

  Seneste opdatering: 23. april 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik