Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000038/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000038/2018

    Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW)

  4.4.2018

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000038/2018
  προς το Συμβούλιο
  Άρθρο 128 του Κανονισμού
  João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana

  Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν τη σοβαρότερη απειλή για την ανθρωπότητα, δεδομένου ότι η χρήση τους θα οδηγούσε σε μαζικούς θανάτους και καταστροφές, καθώς και στην απελευθέρωση ακτινοβολίας που θα είχε επιπτώσεις για δεκαετίες.

  Το μέγεθος και η ισχύς των πυρηνικών οπλοστασίων που υπάρχουν σήμερα και η διεθνώς αυξανόμενη ένταση καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για πυρηνικό αφοπλισμό - ένα ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της ασφάλειας και της ίδιας της επιβίωσης της ανθρωπότητας.

  Στις 7 Ιουλίου 2017, συγκλήθηκε Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, το οποίο θα οδηγούσε στην πλήρη εξάλειψή τους – ένας στόχος που ενστερνίζονται τα 122 κράτη τα οποία υποστήριξαν την πρωτοβουλία αυτή – και εκφράζει την επιθυμία των λαών για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα. Έτσι, ψηφίστηκε η Συνθήκη του ΟΗΕ για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW).

  Η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων είναι ανοιχτή προς υπογραφή και κύρωση από τα διάφορα κράτη μέλη του ΟΗΕ από τις 20 Σεπτεμβρίου 2017.

  Η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN), στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2017, απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου τόνισε τη σημασία της υπογραφής και κύρωσης της Συνθήκης.

  Ο ΟΗΕ όρισε την εντολή για μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον πυρηνικό αφοπλισμό, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Οργανισμού στις 14 - 16 Μαΐου 2018, για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για τη μείωση του πυρηνικού κινδύνου και τον πυρηνικό αφοπλισμό.

  Το Συμβούλιο καλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

    Προτίθεται να συζητήσει σχετικά με τη διάσκεψη αυτή του ΟΗΕ και σχετικά με τη θέση των κρατών μελών όσον αφορά τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων;

  Κατάθεση: 4.4.2018

  Διαβίβαση: 5.4.2018

  Λήξη προθεσμίας: 26.4.2018

  Τελευταία ενημέρωση: 23 Απριλίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου