Parlamendi esitatud küsimused
PDF 190kWORD 19k
4. aprill 2018
O-000038/2018

Suuliselt vastatav küsimus O-000038/2018

nõukogule

Kodukorra artikkel 128

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana


  Teema:  Tuumarelvade keelustamise lepe

Tuumarelvad on inimkonna suurim oht, sest nende kasutamine põhjustaks ulatuslikku surma ja hävingut ning tekitaks kiirgust, mille mõju kestab aastakümneid.

Arvestades praeguste tuumaarsenalide ulatust ja võimsust ning pingete teravnemist maailmas, muutub tuumadesarmeerimine – mis on rahu, julgeoleku ja inimkonna püsimajäämise tagamiseks oluline teema – järjest hädavajalikumaks.

7. juulil 2017 kutsuti kokku ÜRO konverents, et pidada läbirääkimisi tuumarelvade keelustamist käsitleva õiguslikult siduva dokumendi üle, mis tooks kaasa nende täieliku kaotamise – eesmärk, mida jagas 122 toetavat riiki – ja annaks väljundi inimeste püüdlustele saavutada tuumarelvavaba maailm. Nii sündiski ÜRO tuumarelvade keelustamise lepe.

Alates 20. septembrist 2017 on see lepe avatud allkirjastamiseks ja ratifitseerimiseks ÜRO liikmesriikidele.

Oma pöördumises Euroopa Parlamendi poole rõhutasid 2017. aastal Nobeli rahupreemia pälvinud Rahvusvahelise Tuumarelvade Kaotamise Kampaania (ICAN) esindajad leppe allkirjastamise ja ratifitseerimise suurt tähtsust.

ÜRO on andnud volitused korraldada 14.–16. mail 2018 oma peakorteris kõrgetasemeline truumadesarmeerimise konverents, et edendada tulemuslikke meetmeid tuumariskide vähendamise ja desarmeerimise alal.

Nõukogul palutakse vastata järgmisele küsimusele:

  Kas nõukogu kavatseb arutada küsimusi, mis on seotud nimetatud ÜRO konverentsiga ning liikmesriikide seisukohtadega tuumarelvade keelustamise leppe suhtes?

Esitatud: 4.4.2018

Edastatud: 5.4.2018

Vastuse tähtaeg: 26.4.2018

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 23. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika