Parlamentarno pitanje - O-000038/2018Parlamentarno pitanje
O-000038/2018

    Ugovor o zabrani nuklearnog oružja

  4.4.2018

  Pitanje za usmeni odgovor O-000038/2018
  upućena Vijeću
  članak 128
  João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana

  Nuklearno oružje najozbiljnija je prijetnja čovječanstvu jer bi njegova uporaba dovela do masovne pogibije i razaranja te zračenja čije bi se posljedice osjećale desetljećima.

  Veličina i snaga postojećih nuklearnih arsenala i sve veće napetosti na međunarodnoj razini ukazuju na neodgodivu nužnost nuklearnog razoružanja, ključnog za očuvanje mira, sigurnosti i sam opstanak čovječanstva.

  Dana 7. srpnja 2017. sazvana je konferencija Ujedinjenih naroda kako bi se postigao dogovor o pravno obvezujućem instrumentu za zabranu nuklearnog oružja i, u konačnici, njegovu potpunu eliminaciju. Taj cilj dijele 122 države koje su promicale donošenje Ugovora i on predstavlja izraz težnji narodâ prema svijetu bez nuklearnog oružja. Tako je usvojen Ugovor UN-a o zabrani nuklearnog oružja.

  Države članice UN-a Ugovor mogu potpisati i ratificirati počevši od 20. rujna 2017.

  U svojem obraćanju Europskom parlamentu Međunarodna kampanja za zabranu nuklearnog oružja (ICAN), dobitnica Nobelove nagrade za mir 2017., istaknula je važnost potpisivanja i ratifikacije tog ugovora.

  UN je odredio mandat za konferenciju na visokoj razini o nuklearnom razoružanju, koja će se održati u njegovu sjedištu od 14. do 16. svibnja 2018., kako bi se postigao napredak u vezi s djelotvornim mjerama za smanjenje rizika od nuklearnog oružja i nuklearno razoružanje.

  Od Vijeća se traži da odgovori na sljedeće:

            Namjerava li raspraviti o toj konferenciji UN-a i stajalištu država članica o Ugovoru o zabrani nuklearnog oružja?

  Podneseno: 4.4.2018

  Proslijeđeno: 5.4.2018

  Rok za odgovor: 26.4.2018

  Posljednje ažuriranje: 23. travnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti