Parlamentiniai klausimai
PDF 207kWORD 20k
2018 m. balandžio 4 d.
O-000038/2018

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000038/2018

Tarybai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana


  Tema:  Sutartis dėl branduolinių ginklų uždraudimo

Branduoliniai ginklai kelia didžiausią grėsmę žmonijai, nes juos naudojant plačiai paplistų mirtis, naikinimas ir pasklistų spinduliuotė, kurios ilgalaikis poveikis būtų juntamas dešimtmečiais.

Turint mintyje šiuo metu turimų branduolinių ginklų atsargų dydį ir pajėgumą ir vis didėjančią tarptautinę įtampą, vis svarbesnis darosi branduolinis nusiginklavimas – pagrindinė priemonė norint išsaugoti taiką, saugumą ir padėti žmonijai išlikti.

2017 m. liepos 7 d. buvo sušaukta Jungtinių Tautų konferencija, skirta derėtis dėl teisiškai privalomos branduolinių ginklų uždraudimo priemonės, siekiant ateityje juos visiškai panaikinti – šiam tikslui pritarė 122 valstybių – taip suteikiant galimybę tautoms išreikšti siekį kurti pasaulį be branduolinių ginklų. Taip buvo priimta JT sutartis dėl branduolinių ginklų uždraudimo.

Nuo 2017 m. rugsėjo 20 d. sutartį gali pasirašyti ir ratifikuoti įvairios valstybės Jungtinių Tautų narės.

2017 m. Nobelio taikos premijos laureatės Tarptautinės branduolinio ginklo panaikinimo kampanijos (ICAN) atstovai kreipėsi į Europos Parlamentą, pabrėždami Sutarties pasirašymo ir ratifikavimo svarbą.

JT, siekdamos pažangos veiksmingų branduolinės rizikos mažinimo ir nusiginklavimo priemonių srityje, nustatė, kad aukšto lygio konferencija dėl branduolinio nusiginklavimo vyks Jungtinėse Tautose 2018 m. gegužės mėn. 14–16 d., ir apibrėžė jos įgaliojimus.

Tarybos prašoma atsakyti į šį klausimą:

     ar Taryba ketina aptarti minėtą JT konferenciją ir valstybių narių poziciją Sutarties dėl branduolinių ginklų uždraudimo klausimu?

Pateikta: 4.4.2018

Perduota: 5.4.2018

Atsakyti iki: 26.4.2018

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. balandžio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika