Parlamenta jautājums - O-000038/2018Parlamenta jautājums
O-000038/2018

    Līgums par kodolieroču aizliegšanu (TPNW)

  4.4.2018

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000038/2018
  Padomei
  Reglamenta 128. pants
  João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana

  Kodolieroči ir vislielākais apdraudējums cilvēcei, jo to izmantošana izraisītu cilvēku bojāeju milzīgos apjomos un nestu iznīcību, un radītu radioaktīvo starojumu, kam būtu sekas vēl gadu desmitiem ilgi.

  Pašlaik pastāvošo kodolieroču arsenālu apjomi un potenciāls un pieaugošā starptautiskā spriedze par arvien steidzamāku padara kodolatbruņošanās nepieciešamību — tas ir svarīgākais uzdevums, lai nodrošinātu mieru, drošību un cilvēces izdzīvošanu kopumā.

  2017. gada 7. jūlijā tika sasaukta Apvienoto Nāciju Organizācijas konference, lai risinātu sarunas par juridiski saistošu instrumentu, ar kuru aizliedz kodolieročus, nākotnē panākot to pilnīgu likvidēšanu — šo mērķi atbalsta 122 valstis, tādējādi paužot tautu vēlmi panākt no kodolieročiem brīvu pasauli. Tādejādi tika pieņemts ANO Līgums par kodolieroču aizliegšanu (TPNW).

  Kopš 2017. gada 20. septembra līgums ir atvērts parakstīšanai un ratificēšanai ANO dalībvalstīm.

  Kad 2017. gada Nobela Miera prēmijas laureāte — Starptautiskā kodolieroču likvidēšanas kampaņa (ICAN) uzrunāja Eiropas Parlamentu, tā norādīja, cik svarīgi ir parakstīt un ratificēt šo līgumu.

  ANO ir paredzējusi augsta līmeņa konferenci par kodolatbruņošanos, un tai jānotiek ANO galvenajā mītnē no 2018. gada 14. līdz 16. maijam, lai panāktu progresu attiecībā uz efektīviem pasākumiem kodolriska samazināšanas un atbruņošanās jomā.

  Padomi lūdz atbildēt uz šādu jautājumu:

    Vai tā ir paredzējusi apspriest šo ANO konferenci un dalībvalstu nostāju attiecībā uz TPNW?

  Iesniegšanas datums: 4.4.2018

  Nosūtīts: 5.4.2018

  Termiņš atbildei: 26.4.2018

  Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. aprīlis
  Juridisks paziņojums - Privātuma politika