Parlementaire vragen
PDF 190kWORD 19k
4 april 2018
O-000038/2018

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000038/2018

aan de Raad

Artikel 128 van het Reglement

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana


  Betreft:  Verdrag tot verbod van kernwapens (TPNW)

Kernwapens vormen de grootste bedreiging voor de mensheid, aangezien het gebruik ervan zou leiden tot dood en vernietiging van onvoorstelbare omvang en tot de vrijkoming van radioactieve straling, met gevolgen die decennialang voelbaar kunnen zijn.

Nucleaire ontwapening is essentieel om vrede, veiligheid en het voortbestaan van de mensheid te verzekeren, en wordt steeds urgenter gezien de omvang en de kracht van de huidige kernarsenalen en de toenemende internationale spanningen.

Op 7 juli 2017 is een conferentie van de Verenigde Naties bijeengeroepen om te onderhandelen over een juridisch bindend instrument om kernwapens te verbieden, met als doel de volledige uitbanning ervan – een doelstelling die gedeeld werd door de 122 deelnemende landen. Deze conferentie resulteerde in het aannemen van het VN-Verdrag tot verbod van kernwapens (TPNW).

Het verdrag staat sinds 20 september 2017 open voor ondertekening en ratificatie door de verschillende lidstaten van de Verenigde Naties.

In haar toespraak voor het Europees Parlement wees mevrouw Fihn, directeur van de internationale campagne voor de afschaffing van kernwapens (ICAN), winnaar van de Nobelprijs voor de vrede 2017, op het belang van de ondertekening en ratificatie van het verdrag.

De VN heeft het mandaat vastgesteld voor een conferentie op hoog niveau over nucleaire ontwapening die van 14 tot 16 mei 2018 in de VN zal plaatsvinden, met als doel om vooruitgang te boeken op het gebied van doeltreffende maatregelen voor nucleaire risicobeperking en ontwapening.

De Raad wordt verzocht antwoord te geven op de volgende vraag:

  Is de Raad voornemens deze VN-conferentie en het standpunt van de lidstaten over het TPNW te bespreken?

Ingediend: 4.4.2018

Doorgezonden: 5.4.2018

Uiterste datum beantwoording: 26.4.2018

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 23 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid