Interpelacje
PDF 195kWORD 19k
4 kwietnia 2018
O-000038/2018

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000038/2018

do Rady

art. 128 Regulaminu PE

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana


  Przedmiot:  Traktat o zakazie broni jądrowej

Broń jądrowa stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla ludzkości, ponieważ użycie jej doprowadziłoby do licznych ofiar śmiertelnych i zniszczeń oraz uwolniłoby promieniowanie, którego skutki byłyby odczuwalne przez dziesięciolecia.

Rozmiary i siła istniejącego obecnie arsenału jądrowego, a także rosnące napięcia międzynarodowe powodują, że tym pilniej trzeba doprowadzić do rozbrojenia jądrowego, które ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i wręcz przetrwania ludzkości.

Na dzień 7 lipca 2017 r. zwołano konferencję ONZ w celu wynegocjowania wiążącego prawnie instrumentu zakazującego broni jądrowej, co miałoby doprowadzić do jej całkowitego wyeliminowania. Cel ten podzielają 122 kraje i jest on wyrazem dążenia narodów do życia w świecie pozbawionym broni jądrowej. Dlatego Traktat o zakazie broni jądrowej został przyjęty.

Od dnia 20 września 2017 r. traktat jest otwarty do podpisu i ratyfikacji przez poszczególne państwa członkowskie ONZ.

W swoim wystąpieniu na forum Parlamentu Europejskiego Międzynarodowa Kampania na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN) – laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2017 r. – zwróciła uwagę na znaczenie podpisania i ratyfikacji tego traktatu.

ONZ ustanowiła mandat dotyczący konferencji wysokiego szczebla na temat rozbrojenia jądrowego, która ma się odbyć w jej siedzibie w dniach 14–16 maja 2018 r., z myślą o osiągnięciu postępów w zakresie skutecznych środków ograniczenia zagrożenia jądrowego i rozbrojenia jądrowego.

Rada jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

  Czy Rada zamierza omówić tę konferencję ONZ i stanowisko państw członkowskich w sprawie Traktatu o zakazie broni jądrowej?

Przedłożone: 4.4.2018

Przekazane: 5.4.2018

Termin na udzielenie odpowiedzi: 26.4.2018

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności