Întrebări parlamentare
PDF 194kWORD 19k
4 aprilie 2018
O-000038/2018

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000038/2018

adresată Consiliului

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana


  Subiect:  Tratatul privind interzicerea armelor nucleare (TPNW)

Armele nucleare constituie cea mai gravă amenințare la adresa umanității, deoarece utilizarea acestora ar duce la decese și la distrugere pe scară largă și la eliberarea de radiații care vor avea repercusiuni ce vor dura mai multe decenii.

Dimensiunea și puterea arsenalelor nucleare existente în prezent, precum și tensiunile crescânde la nivel internațional, toate acestea fac cu atât mai urgentă necesitatea dezarmării nucleare - o chestiune esențială pentru salvgardarea păcii, a securității, precum și pentru însăși supraviețuirea umanității.

La 7 iulie 2017, a fost convocată o conferință a Organizației Națiunilor Unite pentru a negocia un instrument cu caracter juridic obligatoriu vizând interzicerea armelor nucleare, care să ducă la eliminarea totală a acestora - obiectiv împărtășit de 122 de state promotoare - și care exprimă aspirațiile popoarelor pentru o lume fără arme nucleare. Astfel a fost adoptat Tratatul ONU privind interzicerea armelor nucleare (TPNW).

Semnarea și ratificarea tratatului de către diferitele state membre ale ONU a devenit posibilă începând din 20 septembrie 2017.

Atunci când laureatul Premiului Nobel pentru Pace din 2017, Campania Internațională pentru abolirea armelor nucleare (ICAN), s-a adresat Parlamentului European, aceasta a evocat importanța semnării și ratificării tratatului.

ONU a stabilit mandatul pentru o conferință la nivel înalt privind dezarmarea nucleară, care urmează să aibă loc la sediul său în perioada 14 - 16 mai 2018, pentru a realiza progrese cu privire la măsuri eficace de reducere a riscurilor nucleare și de dezarmare.

Consiliul este invitat să răspundă la următoarele întrebări:

  are de gând să readucă în discuție această conferință ONU și poziția statelor membre privind TPNW?

Depunere: 4.4.2018

Trimisă: 5.4.2018

Termen pentru răspuns: 26.4.2018

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 23 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate