Parlamentná otázka - O-000038/2018Parlamentná otázka
O-000038/2018

    Zmluva o zákaze jadrových zbraní

  4.4.2018

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000038/2018
  Rade
  článok 128 rokovacieho poriadku
  João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana

  Jadrové zbrane sú pre ľudstvo najväčšou hrozbou, keďže ich použitie by znamenalo ďalekosiahlu smrť a ničenie, pričom by sa uvoľnilo žiarenie, ktoré by zanechalo trvalé následky na celé desaťročia.

  Rozsah a účinok v súčasnosti existujúceho jadrového arzenálu a rastúce medzinárodné napätie spôsobili, že potreba jadrového odzbrojenia – zásadná otázka na zaistenie mieru, bezpečnosti a samotného prežitia ľudstva – sa stala ešte naliehavejšou.

  Dňa 7. júla 2017 sa konalo zasadnutie konferencie Organizácie Spojených národov na účely prerokovania právne záväzného nástroja na zákaz jadrových zbraní, ktorý by viedol k ich úplnej likvidácii – čo je spoločným cieľom 122 štátov – a bol by prejavom túžby národov o vytvorenie sveta bez jadrových zbraní. Bola teda prijatá Zmluva OSN o zákaze jadrových zbraní.

  Zmluva je pripravená na podpis a ratifikáciu jednotlivými členskými štátmi OSN od 20. septembra 2017.

  Zástupcovia Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN), ktorá je nositeľkou Nobelovej ceny mieru za rok 2017, vyzdvihli vo svojom prejave v Európskom parlamente význam podpísania a ratifikácie tejto zmluvy.

  OSN stanovila mandát pre konferenciu o jadrovom odzbrojení na vysokej úrovni, ktorá sa má uskutočniť v jej sídle 14. až 16. mája 2018, s cieľom dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o účinné opatrenia na zmenšenie jadrového rizika a odzbrojenie.

  Žiadame Radu o zodpovedanie týchto otázok:

    Chce rokovať o tejto konferencii OSN a o stanoviskách členských štátov k Zmluve o zákaze jadrových zbraní?

  Predložené: 4.4.2018

  Postúpené: 5.4.2018

  Termín na zodpovedanie: 26.4.2018

  Posledná úprava: 23. apríla 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia