Parlamenta jautājums - O-000040/2018Parlamenta jautājums
O-000040/2018

Vispārējs aizliegums veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu pārbaudē

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000040/2018
Padomei
Reglamenta 128. pants
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2922(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000040/2018
Iesniegtie teksti :
O-000040/2018 (B8-0017/2018)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Kosmētikas līdzekļu regulā (Regula (EK) Nr. 1223/2009) ir paredzēti nosacījumi kosmētikas līdzekļu un to sastāvdaļu laišanai tirgū Eiropas Savienībā, un tās mērķis ir izveidot kosmētikas līdzekļu iekšējo tirgu, vienlaikus nodrošinot augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni. Eiropas Savienībā ir aizliegts veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem gatavu kosmētikas līdzekļu un to sastāvdaļu pārbaudei kopš attiecīgi 2004. gada septembra un 2009. gada marta (“pārbaužu aizliegums”). Aizliegumu laist tirgū gatavus kosmētikas līdzekļus un to sastāvdaļas, kuri ir pārbaudīti izmēģinājumos ar dzīvniekiem, sāka pilnībā piemērot no 2013. gada marta neatkarīgi no tā, vai ir pieejamas citas pārbaudes, kurās netiek izmantoti dzīvnieki (“laišanas tirgū aizliegums”). Šie nozīmīgie aizliegumi apliecina ES vadošo lomu dzīvnieku aizsardzības jomā un tās apņemšanos izbeigt izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Turklāt tiem ir bijušas arī ārkārtīgi pozitīvas sekas. Eiropā ir spēcīga un inovatīva kosmētikas nozare. Pētījumos par alternatīvām metodēm ir gūti iespaidīgi rezultāti. Vissvarīgākais ir tas, ka ES aizliegums ir pierādījis to, ka kosmētikas līdzekļu ražošanā ir iespējams pakāpeniski atteikties no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Izmēģinājumiem ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu ražošanā vairs nav attaisnojuma, un tādēļ tie būtu pakāpeniski jāatceļ visā pasaulē. Tomēr, lai gan pasaulē ir gūts zināms progress likumdošanas jomā, aptuveni 80 % pasaules valstu joprojām ļauj veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem un laist tirgū kosmētikas līdzekļus, kas pārbaudīti izmēģinājumos ar dzīvniekiem.

Šajā sakarībā mēs gribētu saņemt Padomes atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Kā Padome vērtē pašreizējo ietekmi, ko pasaules mērogā ir radījis ES aizliegums veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem, un trešo valstu attieksmi pret to?

2. Kā Padome nodrošinās to, ka neviens kosmētikas līdzeklis, kas tiek laists ES tirgū, nekad nav izmēģināts uz dzīvniekiem trešā valstī?

3. Vai Padome ir apņēmusies rīkoties, lai ierosinātu starptautisku nolīgumu, ar kuru pasaulē tiktu pilnībā pārtraukti izmēģinājumi ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu ražošanā, pamatojoties uz ES Kosmētikas līdzekļu regulas modeli?

4. Kā Apvienoto Nāciju Organizācijā Padome veicinās vispārējo aizliegumu veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu ražošanā?

5. Kā Padome nodrošinās to, ka, piemērojot vispārējo aizliegumu veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētikas līdzekļu ražošanā, netiks radītas pretrunas tirdzniecības nolīgumiem un PTO noteikumiem?

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika