Парламентарен въпрос - O-000041/2018Парламентарен въпрос
O-000041/2018

Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни

Въпрос с искане за устен отговор O-000041/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2017/2922(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000041/2018
Внесени текстове :
O-000041/2018 (B8-0018/2018)
Гласувания :
Приети текстове :

Регламентът относно козметичните продукти определя условията за пускане на пазара на козметични продукти и съставки в ЕС и цели постигането на вътрешен пазар на козметичните продукти, като същевременно осигури висока степен на защита на човешкото здраве (Регламент (EО) № 1223/2009). Изпитването на крайни козметични продукти и козметични съставки върху животни е забранено в ЕС съответно от септември 2004 г. и от март 2009 г. („забраната за изпитване“). Забраната за пускане на пазара на крайни козметични продукти и козметични съставки, които са били изпитани върху животни, влезе изцяло в сила през март 2013 г., независимо от наличието на алтернативни изпитвания без животни („забрана за пускане на пазара“). Тези ключови забрани са доказателство за водещата роля на ЕС в областта на защитата на животните и неговия ангажимент за прекратяване на изпитванията върху животни. Освен това, те имат и много положителни последици. Европа има процъфтяващ и иновативен козметичен сектор. Научноизследователските усилия в областта на алтернативните методи постигнаха впечатляващи резултати. Най-важното е, че забраната на ЕС показа, че постепенното премахване на изпитването на козметични продукти върху животни е възможно. Изпитването на козметични продукти върху животни вече не може да бъде обосновано и следва да бъде постепенно премахнато в световен мащаб. Въпреки някои забележителни законодателни достижения в цял свят, около 80% от държавите по света все още разрешават изпитването върху животни и пускането на пазара на козметични продукти, изпитани върху животни.

В този контекст бихме приветствали отговора на Комисията на следните въпроси:

1. Как оценява Комисията настоящото въздействие в световен мащаб и приемането от трети държави на забраната на ЕС за изпитването на козметични продукти върху животни?

2. По какъв начин Комисията ще гарантира, че всички козметични продукти, пуснати на пазара на ЕС, не са били изпитвани върху животни в трета държава?

3. Ще предприеме ли Комисията решителни действия за сключване на международно споразумение, което окончателно да сложи край на изпитването на козметични продукти върху животни в световен мащаб, въз основа на модела на Регламента на ЕС относно козметичните продукти?

4. Как ще гарантира Комисията, че прилагането на световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни не противоречи на търговските споразумения и на правилата на СТО?

5. По какъв начин Комисията ще насърчи приемането на световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни в рамките на ООН?

Последно осъвременяване: 13 април 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност