Parlamentní otázka - O-000043/2018Parlamentní otázka
O-000043/2018

Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000043/2018
Radě
článek 128 jednacího řádu
Linda McAvan, za Výbor pro rozvoj

Postup : 2018/2634(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000043/2018
Předložené texty :
O-000043/2018 (B8-0025/2018)
Hlasování :
Přijaté texty :

Dne 12. prosince 2017 Komise přijala doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT). Jednání poskytují příležitost k modernizaci partnerství mezi EU a státy AKT, které by mělo zůstat právně závazné a založené na hodnotách. Návrhy vyvolávají řadu otázek:

– Jak mandát Rady sladí navrhovaný přechod k regionálním dohodám se zachováním silné identity států AKT?

– Jakou úlohu budou hrát Africká unie a regionální organizace, jako jsou regionální hospodářská společenství, v rámci nového partnerství a jaké právní postavení se pro ně předpokládá?

– O jakou rovnováhu Rada usiluje mezi silným důrazem na Afriku a pokračujícím partnerstvím s Karibikem a Tichomořím?

– Jak hodlá Rada dosáhnout účinnějšího politického dialogu, zlepšit monitorování situace v oblasti lidských práv a zajistit, aby bylo monitorování inkluzivnější a participativnější?

– Jak má Rada v úmyslu vytvořit skutečné partnerství založené na více aktérech, které by posílilo úlohu parlamentů, občanské společnosti a regionálních a místních orgánů v průběhu celého období spjatého s dohodou, tj. od vyjednávání až po provádění?

– Jak Rada zajistí, aby rozšířené partnerství s vícero politickými prvky, které přesahuje rámec pomoci, neoslabilo partnerské závazky vymýtit chudobu a nikoho neopomíjet? Jaké má Rada záměry, pokud jde o vytvoření takového rámce, který bude zohledňovat lidská práva a zásady udržitelného rozvoje ve vztahu k opatřením v soukromém sektoru?

– Jak mandát Rady posílí parlamentní rozměr budoucího partnerství? Jakou institucionální strukturu Rada plánuje kromě zastřešujícího Smíšeného parlamentního shromáždění?

– Do jaké míry posílí mandát konzultační/poradní pravomoci budoucího Smíšeného parlamentního shromáždění a zajistí, aby Rada ministrů pravidelně konzultovala s tímto shromážděním?

– Má Rada v úmyslu zveřejnit konečnou podobu směrnic EU pro jednání?

Poslední aktualizace: 4. května 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí