Pytanie poselskie - O-000043/2018Pytanie poselskie
O-000043/2018

  Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000043/2018
  do Rady
  art. 128 Regulaminu PE
  Linda McAvan, Komisji Rozwoju

  Procedura : 2018/2634(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000043/2018
  Teksty złożone :
  O-000043/2018 (B8-0025/2018)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  W dniu 12 grudnia 2017 r. Komisja przyjęła zalecenie dotyczące decyzji Rady w sprawie udzielenia zgody na podjęcie negocjacji na temat umowy o partnerstwie między UE a grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Negocjacje stanowią okazję do unowocześnienia partnerstwa między UE a grupą państw AKP, które w dalszym ciągu powinno mieć charakter prawnie wiążący i opierać się na wartościach. Przedstawione propozycje nasuwają szereg pytań.

  – W jaki sposób w obrębie mandatu Rady zamierza się pogodzić proponowane przejście na umowy regionalne z utrzymaniem silnej tożsamości państw AKP?

  – Jaką rolę i jaki status prawny przewiduje się w ramach nowego partnerstwa dla Unii Afrykańskiej oraz dla organizacji regionalnych takich jak regionalne wspólnoty gospodarcze?

  – Jak Rada wyobraża sobie pożądaną równowagę między silną koncentracją na Afryce a kontynuowaniem partnerstwa z regionem Karaibów i Pacyfiku?

  – W jaki sposób Rada zamierza uczynić dialog polityczny skuteczniejszym, usprawnić monitorowanie sytuacji w zakresie praw człowieka oraz sprawić, aby działania monitorujące miały w większym stopniu charakter integracyjny i opierały się na zasadzie uczestnictwa?

  – W jaki sposób Rada zamierza doprowadzić do powstania rzeczywistego wielopodmiotowego partnerstwa, w ramach którego przez cały okres istnienia umowy, od negocjacji nad nią po jej wdrożenie, znaczącą rolę odgrywałyby parlamenty, społeczeństwo obywatelskie oraz władze regionalne i lokalne?

  – W jaki sposób Rada zadba o to, aby rozszerzone partnerstwo obejmujące większą liczbę elementów polityki oraz wykraczające poza udzielanie pomocy nie osłabiło partnerskiego zobowiązania do eliminacji ubóstwa i niepozostawiania nikogo w tyle? Jakie działania Rada zamierza podjąć, aby utworzyć ramy dotyczące praw człowieka i zasad zrównoważonego rozwoju z myślą o działaniach sektora prywatnego?

  – W jaki sposób mandat Rady doprowadzi do wzmocnienia parlamentarnego wymiaru przyszłego partnerstwa? Jakie dodatkowe struktury instytucjonalne Rada przewiduje oprócz pełniącego nadrzędną rolę Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego?

  – W jakim stopniu mandat doprowadzi do wzmocnienia konsultacyjnych i doradczych uprawnień przyszłego Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego i w jakim zakresie umożliwi on regularne konsultacje Zgromadzenia z Radą Ministrów?

  – Czy Rada zamierza opublikować ostateczną wersję wytycznych negocjacyjnych UE?

  Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności