Parlamentsfråga - O-000043/2018Parlamentsfråga
O-000043/2018

Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

Fråga för muntligt besvarande O-000043/2018
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Linda McAvan, för utskottet för utveckling

Förfarande : 2018/2634(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000043/2018
Ingivna texter :
O-000043/2018 (B8-0025/2018)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 12 december 2017 antog kommissionen en rekommendation till ett rådsbeslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett partnerskapsavtal mellan EU och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Förhandlingarna innebär ett tillfälle att modernisera partnerskapet mellan EU och AVS-länderna, vilket även i fortsättningen bör vara juridiskt bindande och bygga på värderingar. Förslaget väcker ett antal frågor, närmare bestämt följande:

– Hur kommer man i rådets mandat att förena den föreslagna övergången till regionala pakter med bevarandet av en stark AVS-identitet?

– Vilken roll och rättslig status har man planerat för Afrikanska unionen och för de regionala organisationerna, såsom de regionala ekonomiska gemenskaperna, inom ramen för det nya partnerskapet?

– Vilken typ av balans eftersträvar rådet när det gäller en stark fokusering på Afrika och det fortsatta partnerskapet med regionerna i Västindien och Stillahavsområdet?

– Hur har rådet för avsikt att göra den politiska dialogen mer effektiv, förbättra övervakningen av situationen för de mänskliga rättigheterna och göra övervakningen mer inkluderande och deltagarorienterad?

– Hur har rådet för avsikt att skapa ett verkligt partnerskap med flera olika typer av aktörer som skulle ge parlamenten, det civila samhället och de regionala och lokala myndigheterna en förstärkt roll under avtalets livscykel, från förhandlingarna till genomförandet?

– Hur kommer rådet att se till att ett utvidgat partnerskap som omfattar fler strategiska inslag än endast stöd inte försvagar partnerskapsåtagandet att utrota fattigdomen, och se till att ingen lämnas utanför? Vilka är rådets avsikter när det gäller att skapa en ram som respekterar de mänskliga rättigheterna och principerna om hållbar utveckling i samband med åtgärder från den privata sektorns sida?

– Hur kommer rådets mandat att förstärka den parlamentariska dimensionen i det framtida partnerskapet? Vilken institutionell struktur planerar rådet vid sidan av den övergripande gemensamma parlamentariska församlingen?

– I vilken utsträckning kommer mandatet att öka den framtida gemensamma parlamentariska församlingens rådgivande befogenheter och säkra att församlingen regelbundet konsulteras av ministerrådet?

– Har rådet för avsikt att offentliggöra EU:s slutliga förhandlingsdirektiv?

Senaste uppdatering: 4 maj 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy