Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 220kWORD 21k
2 Μαΐου 2018
O-000045/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000045/2018
προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος)
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Θέμα: VP/HR - Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

Η Τουρκία, ως υποψήφιο κράτος μέλος της ΕΕ, οφείλει να τηρεί τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ. Ωστόσο, η Τουρκία παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή του κράτους δικαίου(1). Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται φαινόμενα όπως άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου από την κυβέρνηση στις δικαστικές και διωκτικές αρχές, πολλαπλασιασμός των συλλήψεων, απολύσεις και αυθαίρετες μεταθέσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών καθώς και συνεχείς επιθέσεις εις βάρος δικηγόρων(2). Πολυάριθμα πολιτικά πρόσωπα, πολίτες και δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί παράνομα, η δε ελευθερία της έκφρασης παραβιάζεται κατάφωρα(3). Επιπλέον, η προενταξιακή βοήθεια προς την Τουρκία δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα(4).

Εξάλλου η Τουρκία αμφισβητεί συστηματικά και παραβιάζει τα σύνορα της ΕΕ. Μόνο το 2017 η τουρκική πολεμική αεροπορία παραβίασε 3 317 φορές τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας(5) και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό παραβίασε 1 998 φορές τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας(6). Είναι ενδεικτικό ότι, στις 15 Φεβρουαρίου 2018, μια τουρκική ακταιωρός διεμβόλισε σκοπίμως ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων(7), ενώ την 1η Μαρτίου 2018 οι τουρκικές στρατιωτικές αρχές συνέλαβαν, στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, δύο έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι έκτοτε κρατούνται χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία ή χωρίς να έχουν προσαχθεί σε δίκη(8). Επιπροσθέτως, η Τουρκία παρεμποδίζει τις προγραμματισθείσες έρευνες και τις εξορυκτικές δραστηριότητες στην κυπριακή ΑΟΖ(9). Επιπλέον, τα τουρκικά στρατεύματα έχουν εισβάλει αυθαίρετα στην περιοχή του Αφρίν στη Συρία χρησιμοποιώντας οπλικά συστήματα που έχουν εισαχθεί κυρίως από χώρες της ΕΕ, δολοφονώντας αμάχους και προβαίνοντας σε εκτεταμένες λεηλασίες περιουσιών και σε καταστροφές θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων(10). Δεν πρέπει τέλος να παραβλέπεται το γεγονός ότι, από το 1974, 30 000 περίπου τούρκοι στρατιώτες έχουν εγκατασταθεί παράνομα στο έδαφος της ΕΕ και, συγκεκριμένα, στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας(11).

Η Ύπατη Εκπρόσωπος καλείται συνεπώς να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Πώς σχεδιάζει η ΕΕ να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί με τον δέοντα τρόπο την προενταξιακή βοήθεια προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ;

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η ΕΕ προκειμένου να προστατέψει αποτελεσματικά τα σύνορα της ΕΕ και να εκπέμψει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η χώρα αυτή οφείλει να σέβεται το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο;

(1) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0450· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0040· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία, Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.
(2) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0040.
(3) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία, Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.eurοpa.eu/Lists/ECADοcuments/SR18_07/SR_TURKEY_EL.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/νiοlatiοns-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/νiοlatiοns-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stοicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.cοm/225932/article/ekathimerini/news/νideοs-shοw-turkish-ship-ramming-greek-νessel-οff-imia
(8) http://www.ekathimerini.cοm/226334/article/ekathimerini/news/twο-greek-trοοps-held-in-turkey-fοr-accidentally-crοssing-the-bοrder· http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-cοurt-refuses-request-tο-release-Greek-sοldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.cοm/2018/02/23/turkish-warships-fοrce-eni-drillship-οff-cοurse
(10) http://www.bbc.cοm/news/wοrld-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.οrg/dοcs/unzyp_e.html

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου