Parlamendi esitatud küsimused
PDF 103kWORD 18k
2. mai 2018
O-000045/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000045/2018
komisjonile (Asepresident / Kõrge esindaja)
Kodukorra artikkel 128
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Teema: VP/HR - ELi ja Türgi suhted

ELi kandidaatriigina peab Türgi täitma ELiga ühinemise kriteeriumeid. Türgi on aga rikkunud süstemaatiliselt inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet(1). Viimastel aastatel on täidesaatev võim haaranud üha suurema kontrolli kohtute ja prokuratuuri üle ning kohtunikke ja prokuröre on massiliselt vahistatud, vallandatud ja meelevaldselt ümber paigutatud, samuti on pidevalt rünnatud advokaate(2). Paljud poliitikud, kodanikud ja ajakirjanikud on ebaseaduslikult kinni peetud ning väljendusvabadust on rängalt rikutud(3). Samuti ei ole Türgile antav ühinemiseelne abi andnud oodatud häid tulemusi(4).

Türgi seab süstemaatiliselt kahtluse alla ELi piiri ja rikub seda. Ainuüksi 2017. aastal rikkusid Türgi õhujõud Kreeka riigi õhupiiri(5) 3 317 korral ja Türgi merevägi Kreeka territoriaalvete piiri 1 998 korral(6). Olukorda iseloomustab see, et 15. veebruaril 2018 rammis Türgi patrullpaat Kreeka territoriaalvetes tahtlikult Kreeka rannavalve alust(7) ja 1. märtsil 2018 vahistasid Türgi sõjaväeasutused Kreeka ja Türgi piiril Evroses kaks Kreeka ohvitseri, keda peetakse siiani kinni ilma süüdistuse esitamise või kohtumenetluseta(8). Türgi on takistanud kavandatud uurimis- ja puurimistöid Küprose majandusvööndis(9). Türgi väed sisenesid omavoliliselt Süürias Afrini piirkonda, kasutades peamiselt ELi riikidest imporditud relvastust, tapsid tsiviilisikuid, röövisid vara ning hävitasid massiliselt usu- ja kultuurimälestisi(10). Samuti ei tohiks unustada, et alates 1974. aastast on ligikaudu 30 000 Türgi sõjaväelast olnud ebaseaduslikult ELi territooriumil, nimelt Küprose Vabariigi okupeeritud põhjaosas(11).

Kõrgel esindajal palutakse vastata järgmistele küsimustele:

1. Kuidas kavatseb EL reageerida sellele, et Türgi ei ole kasutanud ühinemiseelset abi nõuetekohaselt ELiga ühinemise kriteeriumite täitmiseks?

2. Milliseid meetmeid kavatseb EL võtta, et tõhusalt kaitsta ELi piiri ja edastada Türgile selge sõnum, et ta peab järgima rahvusvahelist ja ELi õigust?

(1) Euroopa Parlamendi 24. novembri 2016. aasta resolutsioon ELi ja Türgi suhete kohta (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0450); Euroopa Parlamendi 8. veebruari 2018. aasta resolutsioon inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (vastuvõetud tekstid, P8_TA (2018)0040); Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta resolutsioon ajakirjanike olukorra kohta Türgis (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0423).
(2) Euroopa Parlamendi 8. veebruari 2018. aasta resolutsioon inimõiguste hetkeolukorra kohta Türgis (vastuvõetud tekstid, P8_TA (2018)0040).
(3) Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2016. aasta resolutsioon ajakirjanike olukorra kohta Türgis (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0423).
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_ET.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 4. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika