Interpelacje
PDF 205kWORD 19k
2 maja 2018
O-000045/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000045/2018
do Komisji (Wiceprzewodniczącej / Wysokiej Przedstawiciel)
art. 128 Regulaminu PE
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Przedmiot: VP/HR - Stosunki między UE a Turcją

Jako państwo kandydujące do UE Turcja musi spełniać kryteria przystąpienia do UE. Jednak Turcja systematycznie narusza prawa człowieka i zasadę praworządności(1). W ostatnich latach doszło do rozszerzenia kontroli władzy wykonawczej nad sądownictwem i prokuraturą, miały także miejsce powszechne aresztowania, zwolnienia i arbitralne przesunięcia sędziów i prokuratorów oraz ciągłe ataki na prawników(2). Wielu polityków, obywateli i dziennikarzy zostało bezprawnie uwięzionych, a wolność słowa była jawnie łamana(3). Ponadto pomoc przedakcesyjna dla Turcji nie przyniosła oczekiwanych pozytywnych rezultatów(4).

Ponadto Turcja systematycznie kwestionuje i narusza granice UE. Tylko w 2017 r. tureckie siły powietrzne naruszyły przestrzeń powietrzną Grecji 3 317 razy(5), a turecka marynarka wojenna naruszyła wody terytorialne Grecji 1 998 razy(6). Znamienne jest, że w dniu 15 lutego 2018 r. turecka łódź patrolowa celowo staranowała grecki statek straży przybrzeżnej na greckich wodach terytorialnych(7), natomiast w dniu 1 marca 2018 r. tureckie władze wojskowe aresztowały dwóch żołnierzy greckich na grecko-tureckiej granicy w Ewros, którzy są od tamtej pory przetrzymywani bez postawienia zarzutów lub wytoczenia procesu(8). Turcja utrudnia także planowane badania i odwierty w cypryjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej(9). Ponadto wojska tureckie samowolnie dokonały inwazji na region Afrin w Syrii przy użyciu broni w znacznej mierze importowanej z państw UE, zabijając cywili, plądrując nieruchomości oraz niszcząc na masową skalę(10) obiekty religijne i kulturowe. Należy również pamiętać, że od 1974 r. około 30 000 żołnierzy tureckich nielegalnie stacjonuje na terytorium UE, a mianowicie w okupowanej północnej części Republiki Cypryjskiej(11).

Wysoka przedstawiciel jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jaki sposób UE zamierza zareagować na fakt, że Turcja niewłaściwie wykorzystuje pomoc przedakcesyjną mającą na celu spełnienie kryteriów przystąpienia do UE?

2. Jakie kroki UE zamierza podjąć w celu skutecznej ochrony swoich granic oraz aby dać Turcji wyraźny sygnał, że kraj ten musi przestrzegać prawa międzynarodowego i unijnego?

(1) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stosunków UE–Turcja – teksty przyjęte, P8_TA(2016)0450; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji – teksty przyjęte, P8_TA(2018)0040; rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji – teksty przyjęte, P8_TA(2016)0423.
(2) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji – teksty przyjęte, P8_TA(2018)0040.
(3) rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji – teksty przyjęte, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_PL.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności