Parlamentsfrågor
PDF 203kWORD 19k
2 maj 2018
O-000045/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000045/2018
till kommissionen (Vice-ordföranden / Höga representanten)
Artikel 128 i arbetsordningen
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Angående: VP/HR - Förbindelserna mellan EU och Turkiet

Som kandidatland måste Turkiet uppfylla EU:s medlemskapskriterier. Turkiet har dock systematiskt kränkt de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen(1). På senare år har man sett en utvidgning av den utövande maktens kontroll över domstols- och åklagarväsendet, omfattande gripanden, avskedanden och godtyckliga förflyttningar av domare och åklagare samt ständiga attacker mot advokater(2). Många politiker, medborgare och journalister har olagligen fängslats och det har förekommit grova kränkningar av yttrandefriheten(3). Dessutom har föranslutningsstödet till Turkiet inte gett de förväntade positiva resultaten(4).

Dessutom ifrågasätter och kränker Turkiet systematiskt EU:s gränser. Bara under 2017 kränkte det turkiska flygvapnet Greklands nationella luftrum(5) vid 3 317 tillfällen och den turkiska flottan kränkte Greklands territorialvatten vid 1 998 tillfällen(6). Ett talande exempel är när en turkisk patrullbåt avsiktligt rammade ett grekiskt kustbevakningsfartyg på grekiskt territorialvatten den 15 februari 2018(7), och när turkiska militära myndigheter den 1 mars 2018 grep två grekiska tjänstemän vid den grekisk-turkiska gränsen vid Evros. De har hållits fängslade utan åtal eller rättegång sedan dess(8). Dessutom har Turkiet förhindrat den prospektering och borrning som planerats i den cypriotiska exklusiva ekonomiska zonen (EEZ)(9). Vidare har turkiska trupper godtyckligt invaderat regionen Afrin i Syrien med vapen som huvudsakligen importerats från EU-länderna, och dödat civila samt plundrat och förstört religiösa och kulturella minnesmärken i massiv skala(10). Man får heller inte glömma att ca 30 000 turkiska soldater har varit olagligt stationerade på EU:s territorium sedan 1974, dvs. i den ockuperade norra delen av Republiken Cypern(11).

Den höga representanten uppmanas att besvara följande frågor:

1. Hur tänker EU reagera på det faktum att Turkiet inte har använt föranslutningsstödet på det som krävs för att uppfylla EU:s anslutningskriterier?

2. Vilka åtgärder tänker EU vidta för att effektivt skydda EU:s gränser och ge Turkiet en tydlig signal om att landet måste respektera internationell rätt och EU-rätt?

(1) Europaparlamentets resolution av den 24 november 2016 om förbindelserna mellan EU och Turkiet, Antagna texter P8_TA(2016)0450. Europaparlamentets resolution av den 8 februari 2018 om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet Antagna texter P8_TA(2018)0040. Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2016 om situationen för journalister i Turkiet – Antagna texter, P8_TA(2016)0423.
(2) Europaparlamentets resolution av den 8 februari 2018 om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet Antagna texter P8_TA(2018)0040.
(3) Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2016 om situationen för journalister i Turkiet – Antagna texter, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_SV
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy