Parlamenta jautājums - O-000050/2018Parlamenta jautājums
O-000050/2018

MVU definīcija

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000050/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Markus Pieper, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2018/2545(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000050/2018
Iesniegtie teksti :
O-000050/2018 (B8-0031/2018)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

MVU veido 99 % no visiem Eiropas uzņēmumiem, nodrošina vairāk nekā 90 miljonus darbvietu un rada EUR 3,9 triljonu lielu pievienoto vērtību.

MVU joprojām nesamērīgi skar administratīvais un regulatīvais slogs un tiem jāsaskaras ar sarežģītiem apstākļiem, tostarp tirgus nepilnībām. Tāpēc Komisija publicēja Ieteikumu 2003/361/EK, ar ko nosaka kritērijus MVU definēšanai. Atsauce uz šo definīciju ir aptuveni 100 turpmākajos ES tiesību aktos, ar kuriem paredz noteikumus par īpašu atbalstu MVU, piemēram, to finansēšanas iespējas, vienkāršotas procedūras un atbrīvojumus.

Komisiju lūdz atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Kā Komisija plāno ņemt vērā Eiropas Savienības Tiesas 2016. gada 15. septembra spriedumus (T-675/13 un T-587/14), kuros tika norādīts uz problēmām saistībā ar saistītu uzņēmumu un partneruzņēmumu definīciju, un rīkoties attiecībā uz tiem, jo MVU definīcija iekļauta daudzos tiesību aktos?

2. Vai Komisija plāno pielāgot definīciju, ņemot vērā inflāciju un ražīguma pieaugumu kopš 2003. gada, vienlaikus ievērojot proporcionalitātes principu un arī ņemot vērā mikrouzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu specifiku attiecībā uz piekļuvi cilvēkresursiem un finanšu un tehniskajiem resursiem?

3. Vai Komisija arī nāks klajā ar jaunu ieteikumu atsevišķai definīcijai par uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu (šis termins jau ir iekļauts vairākos ES tiesību aktos), ņemot vērā to īpatnības un izmantojot citus kritērijus, nevis darbinieku skaitu un vai nu apgrozījumu vai kopējo bilanci, turklāt negatīvi neietekmējot pašreizējos labuma guvējus no MVU shēmām?

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. maijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika